AANHANGSEL. 485 men Tractementenpryzen, en verde- re onkosten betale. Dit fonds .was op 5, de volgende wyze te vinden. Vooraf merke ik aandat het een we- zenlyk gebrek is, dat liedendie de Maat- fchappye het meefte voordeel aanbren- gen, meest bezwaard worden in allerlei belastingenLaat ik dit met een voor- beeld van een anderen aart ophelde- ren en dan op deze zaak toepasfen. Nae mate een huisgezin in kinderen toeneemt en talryker wordtwordt het voor de Maatfchappye van des te meer belang en nuter ligt de Maatfchap- pye aan de goede opvoeding zulker kin- deren des te meer gelegen nae mate hier van moeiten dan ook zulke ou- ders verligting krygen in de gemeene lasten. Zulkendie ten dezen opzigte minder voordeel aan de Maatfchappye aanbrengen en met geene opvoeding van kinderen bezwaard zyn, behoorden daar en tegen die lasten te helpen dra- gen Hier in is eene billykheidom dat elk lid der Maatfchappye deelt in 't voordeel van 't algemeene nut. Maar het tegendeel heeft plaats. Wordt het huisgezin talrykmet vele kinderen ge- 55 zegelid worden de ouders genood" II li 3 zaakts

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 625