34 OVER DE HOEKSdME opzocht (ag). Zoo verfchilde dan zelfs ook dit niet van de gronden en den oor (prong der H. en K. facciën, volgens die in de tweede plaats 15.) opgegeven wijze voorgeftcld. 18. pilars Cyan Maar ten opzigte dier H. en K. partij fc hap worden wij nader op den weg geleid, door beiuei'^van Seen men v*ntlkl:nopens zekere klagte der walm9J Keizerin Margaret aals had haar Zoon JVillem V, of door zijne jongheid, of door na- (ag) Ik linie deze verferi aan als echt. Want zou- der gronden van kritiek, die zediger en zekerder zijn, dan de opinie en individuëele ftnankzelfs van eend?' B. Huijd ekoper, wage ik het niet* die geheele plaats voor ondergefchoven te verklaren. Maar 't is of Melis Stoke meer ondervinding gehad hëbbe van hofs'intrigues en -kabalendan Hij, die deze' plaats verwerpt, als wildzang j -die noch te vatten - noch te begrijpen is." Geldiger argument voor' de aanwending der hoog# kritiek ter ukmonllering van die verfeu 83—'94, mogt diezelfde, doof ons hier opgemerkte, fchijnftrijdigheiddezer met de ftraksvoor- •gaande verfeu opleveren: maar een oplettend lezer ziet ligtelijk, dat het flechts /^/«(trijdigheid is, en beidé dingen te gelijk kunnen waar geweest zijnal- zoo de gunst en invloed van de eene partij ten Ho ve, natuurlijk bij de andere partij die ftemming, en die taal cu die handelwijs verwekte, die aldaar9 vs. 70—82, en vs. 102 en volgg. befchreven ftaan.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 356