ER KABËLJA AÜWSCHE TWISTEN. ÏOjj dén invloed of liet geweld der Edelen genood* zaakt in den ftrijd te dêelen; de partijen zich door pm\]namen en uiterlijke teekenen onder- fcheidende, waardoor algemeen en tot onder de geringde ftanden, factiegeest opgewekt en onderhouden werd; bijzondere voortplanting der" erfelijke veete onder den Adel, met elk ver haal van luisterrijk bedrijf of ontvangen belee- diging, of herdenken aan hunne gedachtsver- bintenisfen, of weleer in deze twisten verlorene, thans door een ander gedacht bezeten goede* ren:de magt van 't hoog bewind, al fchijnt ze door den triomf van eene der partijen ge vestigd, niet groot genoeg, om de andere partij geheel te kunnen nedejyellen, of haar vari hei melijke woelingen en gedurig blijkbare weer- bardigheid te kunnen wederhouden; en telkens bij den dood der Vorsten, de verdrukte partij gereed om haren dag waar-, en 't overwigt in- te nemen, genegen derhalve, om zelve voor 't ge- geheelen H. en K. tweefpalten ooit deszelfs begin, van dit jus feque/se afleidde; 'c wellt toch eerst wer ken kon na dat er reeds tweefpalt wasen deze reeds tot burgeroorlog, met de Graven aan de fpits, aange groeid was: maar de partijen werden toen daar door te ligter partïjfchappenblijvende factiën, lang durig en verwoestend, van wege den, te dier oorzake, bhjvenden wrok, en blijvend ilrijdig belang,)

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 431