36 VOORBERICT. Bij het Programma van 1807 zijn de vol gende Prijsvragen uitgeschreven; de antwoor den moesten inkomen vóór den 1. van Louw maand 1809. LXXIÏI. Daar de ondervinding heeft geleerddat in het algemeen langs de Zeekustengerekend van den Hoek van Hollandtot aan den Hel der mitsgaders langs de Stranden van het ei land Goeréede afneming en verlaging van het Strand, hoofdzakelijk door lage, mctSteen ge dekte Rijsdammenof zoogenaamde Stecne Hoof den op de doelmatigste en minstkostbare wijze kan tegen gegaan wordenen bevonden wordt dat op andere plaatsen langs onze Stranden of Zeekusten met betzelfde oogmerkhoog bo ven de Stranden uitstaande of uitstekende Wer ken gebruikt worden 't zij dan dat die Wer ken meestal bestaan uit hooge Paalwerken ge lijk, b. v. in Groningen en Vrieslandof uit hooge met Steen gevulde Paal-hoofdengelijk b. v. langs de Stranden van het eiland Wal cheren, terwijl juist op de laastgemelde plaat sen het verschil tusschen Eb en Vloed grooter is dan op de Strandentusschen den hoek van Holland en den Helder, enz. Zoo wordt ge vraagd: Zijn 'er schijnbaar gegronde zwarig heden waarom men van de lage besteende Rjjs- dammen overal langs onze Stranden en Zeekus ten inzonderheid daar, waar het grootst verschil va»

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 50