ANTWOORD OP DE VRAAG, voor het jaar MDCGCXVIIL opgegeven: liVaren de inrigtingen der Gilden of Corporati├źn van neringen en ambachten die zoo ling in ons Yadei land htbben stand gehouden, in de daad van eeneti zoo voordeel/gen invloed voor den bloei de Steden en Bu r gerijendat het gcb'ek aan welvaart en dc nering/ooshcid waarover than zoo algemeen geklaagd wordt eok grootendecls aan de afschaffing der ge zegde inrigtingen moeten wotden toegekend? Indien ia in hoe verre zou danin den tegen wooraigen tijdhet herstel der Gilden nuttig en raadzaam zijn voor den Staal En onder welke bepalingen zoude dit als dan kunnen geschieden Aan hetwelk de gouden Eerprijs, door het 2teeuwsch genootschap der wetenschappen, den 25. van Grasmaand 1821. is toegewezen. DOOR. Mr. HENDRIK WILLEM TYDEMAH, Professor furs aan de Universiteit te Leijden.. Lid vaa ie Tweede Klasse van het Koninklijk N derlandscU Instituuten van het Zeemvsch Genootschap der Wetenschappen, enz.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1828 | | pagina 173