4 of Domburg vinden genoemd; hetzij dat men dien naam uit den later daar gestichten burg, (als Domini burgum,) waarvan het geslacht van Domburg zijnen naam had, afleidde, of wel dien als Duinburg verklare. Maar kennen wij dan geenen anderen naam van oudere dag- teekening, die opklimt tot voor de 9° eeuw? Wij kennen de beroemde handelplaats Witlam of Witland die, in 836 te gelijk met Antwerpen door de Noormannen verwoest, nu eens bij Goeree of den Briel 1) dan bij Geervliet 2), gezocht wordt; doch waar van de kronijksehrijvers allen getuigen, dat het was: Emporium juxta ostium Mosce fluminis 3) zonder naauwkeuriger de lig ging te bepalenwas dit welligt die handelplaats, die eens bij Domburg gelegen was F Van Antwerpen de Schelde afvarende lag die juist op hunnen weg, en dat er toen vooral een groote handel was, bewijzen de talrijke Merovingische en Caroliugi- sche munten daar gevonden. Wel is waar was dan de aan duiding acl ostium Mosa niet geheel naauwkeurig; maar had tacitüs niet reeds den mond der Maas immensum os Mosa genoemd, en daardoor zoowel de Maas als den Scheldemond aan geduid De naam Witlam dwingt ons toch niet, om met ki.uit aan de Wiedele of Wiele te denken, daar die klaarblijkelijk van de Witte duinen als Witland afkomt dan verklaart het zich van zelf, waarom de Noormannen, aangelokt door den buit, het volgende jaar 837 weder naar Walcheren kwamen en aldaar eenen verbazenden buit maakten (zoo als in mijne vorige ver handeling is aangetoond)hetgeen reeds doet vermoeden, dat aldaar toen veel handel was en rijkdom heerschte, hetgeen waarschijnlijk het geval niet zou zijn geweest, indien eene andere beroemde handelplaats zoo in de nabijheid gelegen ware. De heer de wind beweert wel te regt, dat Witlam nergens uitdrukkelijk in Zeeland wordt geplaatstook niet in het Chro- nicon Castri et Coenobii S. Bavonis Gandensis, waaruit reeds 1) J. H. van.bolhuis, de Noormannen in Nederland, bl. 77. 2) Kluit, HistoriaGrit. l,2,p 107. 3) Annal. Puld. ad ann. 836.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1856 | | pagina 8