P. J. ACKERMA N S, LEVENSSCHETS VAN WIJLEN DEN GENERAAL-MAJOOR Birecteur van kt Zeeuwscl genootschap der wetenschappen 1), DOOK Mr. 6. SE WIND. Onder de verliezen, die het Genootschap) in den afgeloopen tijdkring geleden heeft, was zeker een der smartelijkste" het overlijden van onzen mede-directeur Pieter Jacobus Ackermans, op den 20 maart des vorigen jaars. Wien uwer staat niet als voor oogen het beeld van den waardigen en altijd opgeruimden grijsaard, die elke onzer vergaderingen met zoo veel lusten ijver bijwoonde en nog eene helderheid van geest vertoonde, waaraan eene reeks van vierenzeventig jaren naauwelijks iets scheen te hebben afgenomen? Door de heuschheid zijner nagelatene be trekkingen op mijn verzoek daartoe in staat gesteld, zij het mij vergund u eenige oogenblikken over zijnen levensloop en ver diensten te onderhouden. Het mogt mij toch gebeuren om alle de bescheiden tot zijne militaire loopbaan betrekkelijk, gelijk die door hem zeiven verzameld en gerangschikt waren, ter mij- 1) Fragment uit het verslag van den voorzitter aan de algemeenc vergadering des genootschaps van 1 april 1857.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1857 | | pagina 53