OVER HET STRANDREGT ZOO ALS HET VOORHEEN IN ZEELAND GELDENDE WAS EN UITGEOEFEND AVERD. DOOR Mr. A. J. VAN DEIN3E Vail welke zijde men de beoefening der oudere wetgevingen, hetzij in haren geheelen omvang, hetzij in cenige harer onder- deelen beschouwt, men wordt genoopt het hooge gewigt er van te erkennen. Wanneer men toch daarbij de aandacht vestigt op de omstan digheden waaronder, of op den tijd waarin die vroegere wetten werden uitgevaardigd, dan strekt zij voorzeker tot ééne der rijkste en krachtigste bronnen voor de studie van 's lands geschiedenis. Wanneer men daarbij meer bijzonder het oog vestigt op de magten van welke die oudere wetten geëmaneerd zijn, of op de onderwerpen tot regeling waarvan zij strekten, of op de plaat selijke aangelegenheden, om welke zij werden daargesteld, of op de oorden, waar zij golden, dan weer vermag men daardoor eenen juisteren blik werpen, of in de uitwendig staatkundige gesteldheid des lands, of in het inwendig staatsbestuur, of in den maatschappelijken toestand des volks, of in de verhouding en het wezen des grondgebieds. 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1857 | | pagina 65