PHILIPFÜS LANSBERGEN EN ZIJNE ZONEN P IET ER EN JACOB. TOT HUN LEVEN, DOOR A. FOKKER. Onder de mannen die op het wereld-tooneel eene min of meer belangrijke rol vervuld hebben, en wier leven gedu rende eenigen tijd in vele opzigten als ware het een voortge zette strijd scheen tegen de gevestigde maatschappelijke orde, ne men de Lansbergens eene misschien te weinig gekende plaats in. Oorspronkelijk uit Vlaanderen herkomstig waren zij vinnige ijveraars voor de zaak der Hervorming, en mag de diepe afkeer van het door Spaansch geweld geschraagde katholicismus aan hun karakter eene verbittering, een zucbt tot tegenstand, om het zoo te noemen, eene zekere plooi hebben gegeven, waardoor onrustige slingeringen ontstaan zijndie eerst in opvolgende geslachten tot meer normale bewegingen moesten teruggaanliet is zeker dat de Lansbergkns, tot op de tweede helft van de XVIP eeuw, onrustig waren en twistziek, met dat al belangwekkendin menig opzigt zelfs verdienstelijk. Philip pus Lansbergen en zijn broeder Franciscus waren beiden, de eerste in 1582, de andere reeds twee jaren vroeger uit de Ylaamsche gewesten naar de noordelijke Nederlanden BIJDRAGE Dr. A.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1862 | | pagina 52