GESCHIEDENIS VAN HET OUDE TUCHTHUIS BENIGE BLADEN UIT DE TE MIDDELBURG, DOOR JHH. MR. D. G. VAN TEIJLINGEN. Indien men de tegenwoordige nieuw gebouwde gevangenissen voorbij gaatdan mogen de gedachten zich een oogenblik vestigen op de personen die daar binnen vertoevenop het nut dat wèlingerigte gevangenissen kunnen stichtenook op de smart die daar geleden wordt, door lien die, ja, regt- vaardig boeten voor hetgeen ze bedrevenmaar voor wie de herinnering aan het bedreven kwaad soms pijnigender is dan de straf die zij er voor ondergaan vrij wat somberder ge dachten knoopen zich vast aan die oude gebouwenherinne ringen uit vroegeren tijd, toen het woord //huis" ter nauwer- nood aan zulk een gebouw kon gegeven wordenen men hen die tegen dedoor de maatschappij gestelderegelen hadden gezondigd als voortaan geheel buiten de maatschappij staande beschouwde, hun een plaats ten verblijf aanwijzende voor het redelooze dier bijna ongeschikt, doch den mensch ten eenenmale onwaardig. Ook deze stad bezit een nieuw gebouwde gevangenis, inge- rigt met het oog op (ik zeg nietvoldoende aan) al de eischen die men thans aan zulk een gesticht stelt, maar tevens bezit het een kleine herinnering aan het oude tuchthuiseen toren blijkbaar in den ouden stadsmuur gebouwddie vroeger een Archief Ve. dl., lste st. 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1880 | | pagina 117