7 Aan Laurens "Brults ketelaerewerd 9 betaald //over dat liij tot beliouf deser stadt ghelevert ende gliemaect heeft den zeeridder en de mareminne die gliestelt zijn op de thoorens vande lughenbrugge ande dampoorte ende dat over de leverynglie vant voors cooper mitsgaders zijn vacatie 1564. De Noorddampoort werd door de stadts advsarysse in brande gesteeken." Er werd toen brood en boter voor stads rekening geleverd. Aan acht personen, die den brand hadden helpen sclischgen" werd 12 fl betaald. Verscheidene personen, die water geput en aangedragen hadden, kregen 5 G Er werden twee groote zeilen aangeschaft, //jegens den brandt,'" 1572. De kap van deze poort werd vernieuwd en arduinsteen gekocht voor de brug er buiten. De stadstimmerman met zijne metge zellen kregen 20 G voor een drynckpenn van meije" die zij op de poort gesteld hadden. Er werd 4 betaald //voor geslegen goudt tot stoifacie vande blomwerck aende spill e." Het maken en stoffeeren van de wijsers kostte £11, (rekening 1577). Aarnout Pietersz van Loo kreeg 2 //over het maken van patroon van wapenen tot de nieuwe dampoorte'1 en Willem Jeroensz. 6 10 voor het vergulden van het //potwerk met den vendryck te schilderen als andere staen op de dapoorte mitsgaders de stoffe daer toegeleverd(rekening 1578). Er werd blauwe steen gekocht en aan Pleter van Loo £16:13:4 betaald voor het leveren //van conincxs wapen met twee leeuwen eïï oyck de waepenen van Zeelandt en Middelburch" 1579. Voor het vergulden en stoffeeren van koperwerk werd 4 5 betaald 1580. Dat de jSToorddampoort toen nieuw gebouwd werdzooals o. a. Zelanclia- üluslrcdaI blz. 207 en de da:ir aangehaalde werken vermelden, komt mij zeer twijfelachtig voor en meen ik het er voor te mogen houdendat er enkel herstellingen plaats hadden van de vernielingen door den brand tijdens liet beleg der stad veroorzaakt. Er moge al in een enkelen post sprake zijn van een nieuwe dampoort, de rekeningen maken overigens

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1893 | | pagina 11