•256 zooals mede van dat gedeelte van VHeer Arendskcrke onder de benaming van St. Jooslandannex liet voorgemelde Nieuw- land, gelegen en gesepareerd door een verland canaal eertijds de Lemmert genaamd. En in die qnaliteit bezitters en eige naars van de schorren welke in het canaal van Welsinge en het Arnemuidsche gat langs en voor de polders van het even- genoemde Nieuwland aangewassen zijnzich uitstrekkende van de zuidelijke tot de noordelijke thans verlande en geheel toe gewassen uitwatering van het gezegde canaal de Lemmert."11 Het gedeelte van de Lemmel tot aan en met het kanaal van Welsingedat ten jare 1302 volgens Melis Stoke nog een so nauwen en onreynen diepe11 was wrerd later een zeer ge schikt vaarwater. Door het opwassen en bedijken beide van gronden in het zuidwestelijk deel van Zuid-Beveland en later ook door de afdamming in Schouwen van de Golde in 1374, ontstond eene sterkere strooming door de Sclienge voorbij Ar- nemuiden x)waardoor de Lemmel meer en meer in noord westelijke richting gedrongen en hare diepte naar dien kant eveneens verplaatst werd: wat ook oorzaak was van den onder gang van Oud-Arnemuiden en het ontstaan van het Arnemuidsche gat in de 15e eeuw. Dit vaarwater, later meer bekend als het Welsingsclie kanaal bleef eeuwen lang een der voornaamste stroomen van Zeeland, een der handelswegen gedurende de middeleeuwen en in latere tijden."1 2) Na de aanduiding nu van de Lemmel als de zuid-oostelijke grens van Walcheren voor 1246 en later, heelt men eene niet minder opmerkelijke aanwijzing van de westelijke grens van Zuid-Beveland in het volgende Het Arnemuiderzandin de Lemmelplas opgewassenreeds in 1318 genoemd en met het Avezand (Ovezande) voorkomende in de rekening van den rentmeester van geheel Zeeland Viie- deitiowas ongetwijfeld in dien tijd reeds bedijkt, blijkens de v) Ab Utrecht Dresselhuis, Brief over de afdamming van het Sloe. 2) lbid., Wandelingen door Walcherenblz. 21.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1893 | | pagina 260