570 Vlaanderen levert in zijne geschiedenis vele voorbeelden op van stedendie met of zonder goedvinden van de veelal wissel vallige landheeren, door onderlinge vereeniging, door corpora ties of gildenzich tot eene commune of stad hebben opgewerkt en hier in Zeeland was men gewoon Vlaanderen na te volgen. Begrijpelijker wordt clan voor ons het ontstaan onzer stad, die dan om de eene of andere reden Middelburg is genoemd. De Burgers of Poorters zijn, lang na het ontstaan der poorte of stad, toen het woord burg reeds eene andere béteekenis had verkregen, aan een versterkt kasteel gaan denken, en het is dan ook natuurlijkdat men het wapen maakte met een burcht als kasteel. De gedaante der stad gaf er ook aanleiding toe om aan een centraal kasteel te denken. 11. De civitas, burcht of poorte ontstond op een eiland. De dorpen in Zeeland begonnen niet met een kasteel doch met weinige woningenomdat de grond in den aanvang slechts hier en daar de duingrond uitgezonderd bewoonbaar was. De bewoning dagteekent. uit den tijd van de bergjes d. i. waar schijnlijk de 6e of 7e eeuw. De inwoners waren echter zóó weinig christelijk, dat bisschop Predeiuk in 817, lang na Willebhords komst in Walcherennog de grofste gebreken aantrofen in dien de christenkeeren de Drankenb. v. hier oudtijds een kasteel hadden geplaatstdan zouden ook de half heidensche inwoners niet veel lust gevoeld hebben zich naar dat kasteel te noemenzij noemden zich burgers of poortersomdat zij in eene poorte woonden, in een burcht. In den tijd, toen men de vluchtheuvels maakte, clie mis schien nog minder voor menschendan in dit voorheen zoo natte land voor het vee hebben gediendhetgeen natuurlijk op bewoonbare plaatsen geschiedde zie mijne Verhandeling over de vluchtbergen in Walcheren Archief Zeeuwsch genootschap deel VI, waarin ik er 66 vroegere of nog aanwezige heb ver meld ontstond ook de grond dezer stad. De bergjes strek-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1893 | | pagina 582