158 Zij nun zich niet ontzag op een Januariavond den Stadsschouwburg te bezoeken den vorigen dag had ZWeleerw. dankstond ge houden na het avondmaalwaaraan hij zelf had aangezeten ter bijwoning van een „Soiree littéraire et Musicale" door de ver- eeniging „Nut en Vermaak." Fragmenten werden daar opge voerd uit de blijspelen „De Logenaar" en „Hieronymus Jamaar." Meende de jeugdige doctor in de letteren en in de theologie ook een vrijbrief ontvangen te hebben in de houding van zijn ouderen collega ds. Ten Kate, die enkele maanden geleden voor een liefdadig doel in de Concertzaal een „openlijke voor- dragt" gehouden had van zijn gedicht: „Dood en Leven," welk gedicht „om den rijken christelijken inhoud" en „verwonderlijk schoonen vorm" door dr. Beynen later zoo gunstig werd gere censeerd? En of het zoo sprak, de volgende maand 2) werd alweer een dergelijke „Soiree littéraire et musicale" georganiseerd ten voor dode der Ved. Herv. Diaconie-armenzooals uitdrukkelijk op de biljetten vermeld stond. Het program bood afwisseling genoeg. Een viertal predikanten hadden hunne medewerking toegezegd. Vooreerst ds. Slotemaker, de onvermoeide prediker met zijn krachtig galmend stemgeluid en guitige oogen, een wandelende canon, die een „Moord vooraf" alsmede een „vSlotwoord" zou sprekendan zou men zien optreden de slanke gestalte van ds. Abresch, om de laatste rei van Lord Byron's Caïn door Da Costa te reeiteeren; vervolgens ds. van der Scheer, een klein jaar geleden uit Hoorn naar Middelburg gekomen, de aanwezigen vergastend op een proeve van Van Beers' dichtertalent, en ein delijk den jongsteu der predikanten, ds. Sjbmachhr Zijnendie voor deze gelegenheid had gekozen „de rondventende Zevenster." Voorts telde men nog behalve de heeren J. Smit en W. M. Grai'ss onder de medewerkers dhr. J. C. Altorefer, de ziel van de vereeniging V. W., een man met helder hoofd en ont vankelijk gemoed, dwepend destijds met Tollens, wien hij dien avond in eene herinnering een eerkrans zou vlechten, terwijl de 1) Zie voor deze recensie: Boekzaal 1857. 2) Vrijdag 6 Februari 1857.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 202