160 kerkgebouw. De pogingen slaagden naar wenscli. Het geld kwam er en het huis op de Kouaansehe kade was weldra in een doel matig bedehuis veranderd. 1) Van binnen bracht men twee gale- rijen aan boven elkander, van buiten prijkte op een gevelsteen Markus 16 15. „Predikt het evangelie aan alle creaturen." Vandaar de naam „creaturenkerkwaarbij het volk het wel placht te noemen. Intusschen zou blijken, dat het gemak kelijker ging aan een geschikt kerkgebouw dan wel aan een pre dikant te komen. De positie van een groot deel dezer „anti- togianen," oftewel „kaaimannen," zooals men smalend zei, was inderdaad hoogst eigenaardig. Het knellend „juk der synodale overheerseliing" moede, wilden zij het echter geenszins eigendun kelijk van de schouders werpen en zich door afscheiding aan het „historisch kerkgenootschap" onttrekkenom dit alzoo prijs te geven aan eene richting, welke naar hunne meening de jaren 1607 tot 1624 voor den geest riep. Integendeel, staande op den bodem der „belijdenisgeschriften der Nederduitsche. Hervormde kerk" bedoeld worden de leerregels van Dordt gegrond als deze zijn „op het Oude en Nieuwe Verbond, welke zij erkennen als het onfeilbaar Woord vair God, wenschten zij het erfdeel dei- vaderen niet te verlaten, maar langs geordenden, wettelijken weg hunne rechten te handhaven hun bij de wetten des lands ver zekerd en in de Mogendheid van den Heer der Kerk te strijden tegen elke wederrechtelijke berooving derzelve, door hen, die door de verwerping der Belijdenis opgehouden hebben tot de Ne- derduitsche Hervormde Kerk te behooren en slechts dien naam blijven behouden, om daardoor in het bezit te blijven van de voorrechten, aan de Nederduitsche Hervormde Kerk, bij de Grondwet toegekend." 2) Diensvolgens zagen ze uit naar een leeraar uit de Ned. Herv. kerk, die deze hunne zienswijze deelde, de gemeente d. i. de 1) Voor aankoop en verbouwing werd een som van „approximatief tienduizend gulden" vereischt. Het gebouw kon 800 personen bevatten. Zie De kerkelijke strijd bij de Nederduitsche Hervormde gemeente te Middelburg enz., Rotterdam 1857 blz. 65 en blz. 75. 2) Zie: „Wat willen de oprigters van het nieuwe kerkgebouw op de Rouaansche kade te Middelburg, aangetoond door Middelburg Gebr. Milborn.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 204