2 doordat de helm van den toren met de klokken bij hun val juist op den kerkvloer zijn terecht gekomen, en eenige zerken, van betrekkelijk zachte Namensche steen gemaakt door ouderdom totaal waren vergaan, terwijl andere, bij den brand, door vuur en water veel te duchten hebben gehad. Zoowel de heer J. H. Tresfon, opzichter bij den herbouw, als schrijver dezes begrepen, welk belang er gelegen was aan het opnemen en beschrijven van de merkwaardige zerkenwaarvan het werkvolk uitriep: ,,'t Zijn allemaal kapteins, die er onder liggen". Ja, 't waren kapteins en vice-admiralen uit den 80-jarigen oorlog Wij verdeelden den arbeid zoo, dat de heraldische figuren door den heer Tresfon op calques werden overgebracht, terwijl de grafschriften, door ons beiden opgeteekend en met elkander gecollationeerd, tot mijn beschikking bleven, om ze met archi valische bijschriften het licht te doen zien. Hiervan is dit werk de vrucht. Nog tien nommers, uit het grafboek, heb ik tusschen deze grafschriften ingevoegd, waarvan de opschriften hier wel ontbreken, maar die nochtans licht verspreiden over de rangschikking en het beheer der graven. Dit beheer berustte volgens de kerkerekeningen en de graf boeken bij vier kerkmeesters, die als rendanten de rekeningen van de boekjaren eerst van 1 Mei tot ultimo April, later van 1 November tot ultimo October overbrachten ter presentie van gecommitteerden uit „de Wet". Deze waren een der twee burgemeesters soms ook de baljuw en een of meer schepenen in tegenwoordigheid van een of meer „dienaren des Goddelijken woords". Zij allen onderteekeuden de afgeboorde rekeningen. Volgens deze boeken werd later ook in en om de Middelkerk en de Oostkerk begraven. Doch de zerken in deze kerken, toen zij in Napoleons tijd vervreemd en als kazerne gebruikt werden, zijn niet beschreven geworden. In de nu afgebrande St. Jacobskerk waren de meeste van de 446 grafkelders met zerken gedekt, de andere met plavuizen bestraat, maar bij de opruiming door den aannemer waren er telkens, voor wij er bij konden zijn om ze te beschrijveneenige

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 46