in Het aantal directrices en directeuren bedraagt thans 33, het aantal leden 457, waarvan 88 te Middelburg gevestigd zijn; volgens het vorige jaarverslag waren die cijfers onderscheidenlijk 33, 446 en 92. In de op 3 April 1911 gehouden Algemeene Vergadering had de verkiezing plaats van een lid des bestuurs ter vervulling der vacature wegens de periodieke aftreding van Jhr. Mr. W. H. Hoeufft, die niet als zoodanig herkiesbaar was. Door het bestuur werden aanbevolen Dr. H. van der Kamp en Dr. J. C. Kinder- mannvan wie eerstgenoemde werd gekozen en zich de benoeming liet welgevallen. Intussehen nam Jhr. Hoeufft reeds op 6 November 1912 weder tijdelijk zitting in het bestuur ter vervanging van den heer Dr. H. A. Kan, die naar Dordrecht was vertrokken, op grond van de bepaling van art, 46 der wet, dat in de tusschentijds open vallende plaatsen in het bestuur in de eerste of daarop volgende gewone vergadering wordt voorzien tot aan de Algemeene Ver gadering. Krachtens die zelfde wetsbepaling is in Uwe vergadering van 5 Februari 1913 in de vacature van thesaurier ten gevolge van het overlijden van den heer M. Fokker voorzien door de tijdelijke aanwijzing van den heer Mr. G. J. Sprenger. De gewone vergaderingen hadden geregeld plaats behalve die in Januari, welke anders met Nieuwjaar zou samengevallen zijn. De vergaderingen werden bijgewoond door ten hoogste 44 en ten minste 17, gemiddeld 28 toehoorders, ten vorigen jare waren die cijfers 46, 21 en 29. In de October-vergadering hadden de gebruikelijke mededeelin- gen omtrent ingekomen stukken en voorwerpen plaats en hield de secretaris, Mr. W. Polman Kruseman, eene voordracht over Zeeland na het herstel onzer onafhankelijkheid in 1813. De November-vergadering was gewijd aan eene voordracht over Cliristiaan Huijgliens, waarmede Mej. A. J. van Konijnenburg hare toehoorders zoozeer boeide. De heer Dr. H. T. Oberman uit Vlissingen verraste directeuren en leden in December met eene onverplichte bijdrage over Robert Browne en de Engelsclie uitgewekenen te Middelburg in liet einde

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 5