DE PRIJSPEMINGEN VAN DE VOORMALIGE TEEKEN-ACADEMIE TE MIDDELBURG, door MARIE G. A. DE MAN. Het was in de vergadering van 1 October 1778, ten huize van den Opperdirecteur Van der Mandere, dat de aanwezige heeren E. J. van der Mandere, L. Bomme, P. Ackkrmans x), D. de Keyzbr, J. Perkois 2), C. Kayser, Th. Gaal, J. Ooremans en P. Dam liet besluit namen, het onlangs opgerichte Teeken college in November van dat jaar te openen en de lessen tot Maart daaraanvolgende te laten duren. Voorloopig zou het onderwijs aan de 93 ingeschreven leerlingen in lokalen boven de Stadswaag plaats hebben 3). Het leergeld werd op een Zeeuwschen rijks daalder a 53 stuivers bepaald; de geldelijke bijdragen der honoraire leden, vrij gelaten zijnde, varieerden tusschen 2 en 3 dezer geld stukken. Buiten de stad woonden ook nog betalende leden; zoo 1) Directeur der wisselbank. 2) Bekend kunstschilder, vooral van portretten. Van hem bestaat een portret- teekening van het toenmalige Teeken-college, destijds gehouden op den zolder van het Museum Medioburgense, thans behoorende aan het Zeeuwsch Genootschap. Zie Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen in voce. 3) Deze en de volgende bijzonderheden zijn ontleend aan de „Notulen, beginnende bij de oprichting der Teeken-academie te Middelburg". Deel I loopt van Oct. 1778 tot 28 Dec. 1787, deel II van 9 Jan. 1788 tot 25 Juni 1807, deel III van 1808 tot 23 Dec. 1859. Aanwezig in het Gemeente-archief te Middelburg. De notulen over de daarop volgende jaren, berustende onder den secretaris, den heer mr. G. F. baron thoe Schwautzenberg en Hohenlansberg, zijn mij mede ter inzage verstrekt. Archief 1921. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1921 | | pagina 59