8 keerde. Gedurende twee maanden verliezen wij hem geheel uit het oog eerst begin November treffen wij hem te Oxford aan, waar John Rainolds, dean van Lincoln, Alberico Gentili, hoogleraar in de rechten, en anderen in zijn album schreven. Ook hier is Jonas maar kort geweest eind December is hij weer in Cambridge, waar hij de beroemde historicus William Camden ontmoet, en waar hij tot het laatst van Januari 1598 blijft. In het gezelschap van Samuel Ward, die zich later tot een verdienstelijk puriteins theoloog zou ontwikkelen, verlaat hij omstreeks 1 Februari Engeland. De veronderstelling, dat hij vervolgens eerst enige tijd in het ouderlijk huis in Vere zal hebben doorgebracht, zal wel niet te gewaagd zijn. Daarna werd de studiereis in oostelijke rich ting voortgezet. 20 April 1598 vinden wij Jonas in Heidelberg, waar de dichter-bibliothecaris Paul Schede Melissus, de dichter Johannes Adams en de professoren Daniël Tossanus en Bar- tholomeus Keckermann hun namen in zijn album schreven. Even later, in de eerste helft van Mei, is hij in Straatsburg, waar hij kennis maakt met de hoogleraren Johannes Pappus en Melchior Junius. Hij moet daarna weer naar Heidelberg zijn teruggekeerd, want 4 Augustus wordt hij daar in het al bum der universiteit ingeschreven. Van lange duur kan zijn tweede verblijf in de schone stad aan de Neckar intussen niet geweest zijn, want al begin September is hij de Zwitserse grens overgestoken en heeft hij in Bazel zijn intrek genomen. Daar ontmoet hij zijn eilandgenoot Johannes Boreel, de latere raadpensionaris van Zeeland, die evenals Jonas vooral voor de Oosterse talen grote belangstelling had, later o.a. Syrië en Palestina zou bezoeken en van deze reizen een aantal kostbare boeken en handschriften mee zou brengen. Ook Boreel was bevriend met Hugo de Groot, die op zijn huwelijk een Latijns gedicht schreef. In Bazel heeft Jonas zich op zijn minst drie maanden opge houden van September tot November vinden wij er inschrij vingen in zijn album. Hij heeft er enkele professoren ontmoet, Amandus Polanus van Polansdorf en Felix Platter, ook Caspar Waser, die in Zürich werkzaam was, maar klaarblijkelijk in Bazel logeerde, en verder een aantal medestudenten uit Duits land, Frankrijk, Engeland en Portugal. De universiteit van Bazel was ook destijds al een internationaal centrum van wetenschap. Bazel schijnt het eindpunt van Jonas' peregrinatio academica te zijn geweest wij vinden in zijn album althans geen verdere

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 30