JAARVERSLAG OVER 1945/46, UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN 22 MEI 1946 DOOR DEN SECRETARIS VAN HET GENOOTSCHAP Mr. J. G. VELTMAN FRUIN. Geachte toehoorders In de vergadering van November 1945 is in de herdenkings rede van Uw voorzitter datgene gerelateerd, wat van de lotgevallen van het Genootschap in de jaren der bezetting van genoegzaam historische beteekenis scheen om in het Archief blijvend aan de vergetelheid te worden ontrukt. Sinds dien overleed op 20 Januari 1946 Willem van den Driest, van 1934 af concierge aan het museum. De voorzitter bracht hulde aan zijn nagedachtenis in de vergadering van Februari 1.1., nadat Uw secretaris aan het graf herinnerd had aan de vele diensten door den overledene, niet alleen als concierge, maar als medewerker bewezen. Te dezer plaatse moge worden vastgesteld, dat Van den Driest zich een eer volle plaats heeft verworven in de geschiedenis van het Ge nootschap. Hij ruste in vrede. Op 1 Mei 1946 herdacht Uw voorzitter zijn zilveren ambts jubileum als Commissaris der Koningin in de Provincie Zee land. Het Bestuur wenschte Jhr. Quarles van Ufford, die op dienzelfden datum het presidium van het Genootschap 15 jaar bekleedde, met dit zeldzame feest geluk. Het sprak tevens zijn groote erkentelijkheid uit, dat de hoogste ambtsdrager in ons gewest, ondanks de vele dringende eischen uit anderen hoofde aan zijn werkkracht gesteld, steeds tijd en opgewekt heid heeft gevonden de aangelegenheden van het Genootschap te behartigen en zijn belangen te verdedigen, waar en wanneer hem zulks geboden scheen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 12