Branden, p. 495. Marrée, Leonardus Johannes de (1810-1875). Geneesheer te Middelburg 1836- 1869. L.v.Z. dl 2, p. 139; Ter herinnering aan het vijftigjarig bestaan van de Vereeniging van Genees- en Heelkundigen in Zeeland, p. 101-104, 1898. Martin (?-?). Bezocht in opdracht van de Afrikaansche handelsvereeniging Pin- coffs Kerdijk het gebied aan de Kongo-rivier; bracht ethnographica mee voor het museum van het Z.G.d.W. Zie noot 107a. Meer Mohr, Jan Comelis van der (1821-1876). Leraar tekenen, eerst te Maas tricht, van 1865-1876 te Middelburg aan de Rijks H.B.S. L.v.Z. dl 2, p. 207. Meer Mohr, Johanna Maria van der (1817-1872). Dochter van de burgemeester van Goes. Zij was de tweede vrouw van Hendrik Nagtglas (1805-1872). Meer Mohr, Pieter van der (1821-1905). Broeder van voorgaande. Rechter in de arrondissements-rechtbank te Goes. Meerendonk, Jan van (1799-1880). Geboren te Zierikzee. Matroos op het re cherche-vaartuig van 's Rijks belastingen. Doorliep diverse rangen en kreeg eer vol ontslag in 1860. Heeft verscheidene drenkelingen en schipbreukelingen gered. L.v.Z. dl 2, p. 150. Meyer, Comelis Pieter de (1825-1890). Later Ned. Hervormd predikant te Mau- rik. Mezger, Johann Georg (1838-1909). Geboren te Amsterdam. Aanvankelijk opge leid voor gymnastiekonderwijzer. Studeerde later geneeskunde. Promotie in 1868. Verwierf grote bekendheid door zijn behandeling van defecten in spier- en been- derstelsel, welke praktijk hij uitoefende te Amsterdam, Bonn, Wiesbaden, Parijs en Domburg. In deze laatste plaats liet hij in 1886 de villa Irma bouwen en be handelde er veel hooggeplaatste personen uit binnen- en buitenland. In 1910 werd in het dorpsplantsoen, het Groentje, voor Mezger een bronzen borstbeeld opgericht, ontworpen door de Amsterdamse beeldhouwer August Falise. Zie: P.J. Kostelijk, Dr. Johann Georg Mezger 1838-1909 en zijn tijd. - Leiden, X 102 pp., 1971. Michaël, Hendrik (1812-1865). Tekenaar en lithograaf. Tekende portretten van de ouders van Nagtglas en van Nagtglas zelf. Scheen, dl 2, p. 53, 1970. Mieden, dames van der (?-?). Huurden het huis van Nagtglas te Domburg. Minderaa, Jacobus Petrus (1829-1868). Bediende, later boekhouder van firma W.F. Haman Zonen te Middelburg. Hij gaf de stoot tot de oprichting van de Middelburgsche scherpschuttersvereeniging. Zie noot 86. L.v.Z. dl 2, p. 184. Moens, Petronella (1762-1843). Geboren te Kubaard, in Friesland. Werd op 4- jarige leeftijd blind. Schreef letterkundige en godsdienstige werken. L.v.Z. dl 2, p. 197; NNBW dl 2, kol. 931, 1912; J.Ch. Cornelis, Twee letterkunstenaars uit ons gewest, Petronella Moens, de blinde dichteres, Jacobus Faro, dichter en boer. - Jaarb. Heemk.kring West-Zeeuwsch-Vlaanderen, 1969-1970, p. 126-137. Moens van Bloois, Adriaan (1791-1854). Geboren te Zierikzee. Na zijn studie vestigde hij zich eerst te Vlissingen. Werd later rechter en wethouder in Zierik zee. L.v.Z. dl 2, p. 196. Mogge Muilman, Willem Ferdinand (?-?). Erfde kasteel Haamstede. L.v.Z. dl 2, p. 205. Moltzer, Marius Nicolaas Jacobus (1805-1893). Ned. Hervormd predikant te Zierikzee 1837-1841, later te Haarlem. L.v.Z. dl 2, p. 226. Mondeel, Jan (?-?). Bode van het college van diakenen der Ned. Hei-vormde kerk te Middelburg. Moreau de Jonnès, Alexandre (1778-1870). Frans econoom. Schreef verschei dene werken over statistiek en economie. Moorrees (?-?). Bemaakte zijn bibliotheek aan G.A. Nagtglas Versteeg, en deze later aan F. Nagtglas. Mouthaan (?-?). Werd vergiftigd door zijn neef Van Steenis. 184

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 182