NOTEN 1. De enige bron van Cats' jeugd is wat hij zelf mededeelt in zijn lange gedicht Twee en tachtig-jarig leven. Ik citeer naar de eerste uitgave in: Alle de wercken, soo oude als nieuwe. De laatste druk. Hier komen noch by des dichters Gedachten op slapeloose nachten, nevens zijn gansche Twee en tachtig-jarig leven, door hem zelf in dichtmaat beschreven, en nooit voor deezen gedrukt. Amsterdam-Utrecht 1700. fol. Een voortreffelijke biografie is te vinden in: P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. Amster dam 1943, p. 244 e.v. (geciteerd als Meertens). 2. Zie Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. Uitgeg. door P.C. Molhuysen. I: 1574-7 Febr. 1610. 's-Gravenhage 1913. (Rijks geschiedkundige publicatiën. 20), p. 468*, en mijn Leiden imprints 1483-1600 in Leiden Univer sity Library and Bibliotheca Thysiana. A short-title catalogue. Nieuwkoop 1974, pp. 36-37. 3. Meertens, pp. 244 en 246. Adriaen was de voornaam van Jacobs vader. 4. Meertens, p. 380, noot 199. 5. Meertens, p. 246 en bijbehorende noot 214 op pp. 382-383. 6. Zie mijn artikeltje Three panegyrics by Bonaventura Vulcanius, in: Lias II (1975), pp. 265-273. 7. Twee en tachtig-jarig leven: En na ick van mijn doen veel preuven had gegeven. 8. Over Gesselius (c. 1550-1627) zie W.F.N, van Rootselaar in: De katholiek, Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift, dl 114 (1898), pp. 39-56. Waar Gesselius heeft gestudeerd is niet bekend, misschien is hij degene die als Joannes Cornelius Amersfordinus op 21 juli 1565 te Leuven werd ingeschreven. Zie A. Schillings, Matricule de l'Université de Louvain. IV: Février 1528-Février 1569. Bruxelles 1961, p. 694, no. 143. 9. Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV Accedunt nomina curatorum et professorum per eadem secula. EdW.N. du Rieu.} Hagae Comitum 1875, kol. 27 (geciteerd als AS.). 10. A.S., kol. 36. In die tijd bestond er aan de Universiteit geen litteraire facul teit zoals we die nu kennen. Het litteratorschap was bedoeld als propaedeuse op de eigenlijke vakstudie. 11. De adressen der studenten zijn te vinden in de recensielijst, die bewaard zijn in ASF op de Leidse Universiteitsbibliotheek. Deze lijsten werden jaarlijks in februari samengesteld en dienden o.a. om te bepalen wie in aanmerking kwam voor de belastingvrijdommen. Hoewel de lijsten vaak in de loop van het jaar wer den bijgehouden, wordt in de lijst van 1593 Cats niet vermeld. Zijn adres bij Gesselius in de lijst van 1594 in ASF 284, fol. 39v: Jacobus Breidius Brouwers- haviensis, Stud. Lit. apud Gesselium. Volgens fol. 44r woonden toen ook bij Gesselius Martinus Cott A.S.kol. 28: Martinus Jacobi Cod Amsterdamensis L[itterator]), en Gerardus a Bommere A.S.kol. 27: Gerardus ab Ommere Batavoduranus (uit Wijk-bij-Duurstede) L.) Beiden zijn in 1590 ingeschreven, Cod op 10 november en Van Ommere op 16 mei. 12. Van Rootselaar, I.e., p. 46. 13. Over Antonius Trutius is weinig bekend. Hij werd te Lier in België geboren en werd als Anthonius Truyts op 26 augustus 1555 ingeschreven te Leuven. Hij behoorde tot de arme studenten uit het College het Varken (Schillings, o.c., p. 519, no. 372). Volgens eigen zeggen (AC Arch. Cur.] 39, nr. 151) heeft hij 13 jaar te Leuven gedoceerd voordat hij in 1582 te Leiden benoemd werd tot hoog leraar. Hij woonde aan de Voldersgracht (thans: Langebrug) in een groot huis dat ook de huidige percelen Pieterskerkstraat 8 en 10/12 omvatte. Hij overleed in 1603. Voor nadere gegevens zie: H.J. Witkam, De dagelijkse zaken van de 217

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 223