Met de inname door de geuzen in 1574 kan de middeleeuwse periode van Middelburg worden afgesloten. Dit jaar vormt ook een breekpunt in de ontwikkeling van Middelburg als handelsstad.33 3. DE BURG De karolingische ronde burg laat zich in het stratenpatroon nog goed herkennen. Op de plattegrond zien we twee koncentrische ringen. Ten eerste die gevormd wordt door de Lange Delft, St. Pieterstraat, Wage- naarstraat en Lange Noordstraat. Ten tweede een kleinere ring die te herkennen is in de Wal en de Bogardstraat. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat we de burg moeten zoeken binnen de kleinste ring (zie kaart 2). Ook de oude parochie-grenzen blijken te lopen langs de achterzijde van de huizen die staan aan de binnenzijde van de buitenste ring (zie kaart 4).34 De naam Delf duidt er op dat de gracht aan de zuidzijde gegraven is. De straten Delf en Wal moeten dan deze naam hebben ontvangen, "omdat de aanwonenden met den achterkant van hun erf aan de gracht, respec tive den wal paalden." Men woonde "aan de Delf', "aan de Wal", dat wil zeggen men kwam er achter op "uit".35 Aangezien de Stroopoort dood loopt op de achterzijde van een van de erven van de huizen in de Lange Delft neemt Dommisse aan dat deze wat ligging betreft van hoge ouderdom is. De poort houdt namelijk op daar waar de karolingische burg ophoudt.36 Op de kaart van Van Deventer is de poort niet ingetekend. In het kohier van 1576 bevinden zich in de straat de Wal "Vier huyskens dien staen Inde poorte". De eerste maal dat de Stroopoort onder deze naam in de stadsrekeningen van Middelburg voorkomt, is in 1586 (Kest.). Ik denk dat deze poort, in feite is het een gang, niet op een hoge ouderdom kan bogen. Haar naam zal ontleend zijn aan een huis- of familienaam. De Wal wordt het eerst vermeld in 1381 (OLV Arch. 592), de Delf het eerst in 1266 ("Waghta de Dilf", BM I 570). De term dulve, ontstaan door ronding van delf of dilf, is sinds omstreeks het begin van de 17e eeuw de vrij algemeen gangbare aanduiding in Zeeland voor een gegra ven sloot. Doordat de bevolking het verband tussen deze slootnaam en de straat de Delft niet meer aanvoelde, vooral ook omdat de Delft al lang geen duif meer was, wist deze naam zich in zijn middeleeuwse vorm te handhaven.37 De Bogardstraat is van veel jongere datum (zie 5) en het is niet duidelijk of het samenvallen van deze straat met de oude wal toeval is of niet. De Reigerstraat, die de Wal met de Lange Delft verbindt, is kennelijk pas tegen 1461 aangelegd. Dan is er nl. sprake van het nieuwe straatje 191

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1979 | | pagina 257