Borrendamme) was Pieter, enige zoon, toen al een zorgenkind. Wanneer hij zou gaan studeren zou met goedvinden van de voogden (ds. Johannes Plevier te Middelburg) een 'ordentelijk man tot een oppasser en bestuurder van desselfs gedrag werden toegevoegd'. Door zijn grillige en verkwistende levenswijze was hij genoodzaakt Zierikzee in 1780 te ver laten. Hij vertrok naar Amerika en huwde daar Debora Ferris. Na een zwervend bestaan keerde hij via West-Indië terug naar Nederland in 1790 en woonde in Nieuwerkerk. Vervolgens stortte hij zich in een nieuw amoureus avontuur in IJsselsteijn en overleed in 1803 in Middelburg"3. Pierre Pigeaud 1672, afkomstig uit Argenton du Berry; t november 1728 Zierikzee. Broer: Thomas Pigeaud, chirurgijn te Amsterdam (overleden 6 januari 1742 te Rotterdam). Van hem stammen de nu nog in Nederland voorkomende Pigeauds"4. Echtgenote: Cathérine de 1' Espinoy, in 1708 in de Waalse kerk te Zierikzee. Zij was geboren in Guisnes. Schoonvader: waarschijnlijk Jean de 1' Espinoy, op 3 mei 1686 uit Calais naar Zierikzee geko men. Kinderen: in 1619 een dochtertje, nog enkele andere kinderen die vroeg overleden, onder wie een dochtertje uit 1623. Beroep: chirurgijn op 's lands vloot, in Rotterdam en in Zierikzee. Woning: nu Verrenieuwstraat, waar destijds op de hoek met het Maarstraatje een grote wel pomp is geweest. Bijzonderheden: Pierre Pigeaud vluchtte na de opheffing van het edict van Nantes naar de Ne derlanden, bedreef de chirurgie op 's land vloot en heeft enkele jaren in Rotterdam geprakti seerd als chirurgijn. Op 8 mei 1698 vroeg hij verlof te mogen praktiseren in Zierikzee, hetgeen werd geweigerd. Wel mocht hij haarscheren, barbieren en pruiken modelleren. Hij herhaalde in 1700 en 1701 zijn verzoek om de chirurgie te mogen beoefenen, hetgeen uiteindelijk werd toe gestaan op grond van het voor refugiés geldende raadsbesluit van 1684, op 12 oktober 1701: een wedijver tussen de concurrentievrees van de chirurgijns en enig humanitair besef bij de overheid. In het rekeningboek en het gildenotulenboek staat hij slechts éénmaal genoemd als 'een fransche chirurgijn'. In de inventaris van 14 januari 1729 werd zijn huis op 166.13.4 geschat. In de boedel be vonden zich onder andere negen spoelkommen, een vijzel, een kist met boeken, een scherm en enige scheerstoelen. Zijn weduwe mocht na zijn overlijden niet de barbierswinkel met een knecht voortzetten"5. Cornells Plevier 1696, gedoopt op 1 oktober Zierikzee; f 1 oktober 1754 Zierikzee. Vader: Charles Plevier, bierbrouwer te Zierikzee. Echtgenote: Cornelia Schuurbeque, in 1724. Kinderen: Elisabeth (1727), Anna (1731), Cornelia (1733), Charles (1737), Iman (1740-2 sep tember 1761). De laatste studeerde in Harderwijk en promoveerde op 3 juli 1761. Studie: medicijnen te Leiden sinds 30 mei 1719. Hij promoveerde op 10 juli 1721 bij Boer- haave op De mesenterio ejusque morbis. Beroep: stadsmedicus. Functies: burgemeester, raad, schepen. Woning: tegenwoordig Havenpark 8. Bijzonderheden: De dissertatie was opgedragen aan ds. Johannes Plevier in Middelburg en Charles Plevier in Zierikzee. In het voorwoord van het proefschrift toonde hij zijn verering voor zijn geboortestad en zijn zestiende-eeuwse voorganger dr. Levinus Lemnius: Boogde eertijds Griekenland op zijnen Podalier: Zat Aeskulaap altoos in Epidaure leeven; De Heernel wil dees Arts slechts tal van jaaren geeven, Zo sterft in Zirikzee de naam nooit van Plevier. En: Wiert eertijts Zierikzee vermaart bij and' re volken, En stak zijn kruijn in top, door 't floers der dunne wolken Op Lemnius verstant, en zijn uijtwisbre naam, En Schriften ver bekent: op vleug' len van de Faam Wert uwe roem Plevier veel verder omgedraagen, 98

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 124