JAARVERSLAG OVER 1998 VAN DE HOOFDCONSERVATOR De samenstelling van de Commissie voor de Verzamelingen onderging in het verslagjaar de nodige wijzigingen. In de eerste plaats betekende het overlijden op 16 december 1998 van dr. J.H. Kluiver, na een ziekbed van vijf maanden, een groot verlies voor de Commissie. Kluiver was sinds 1982 met veel inzet hoofd conservator en conservator Historische Voorwerpen. Kunst en Kunstnijverheid en tevens conservator Muziekinstrumenten. Dr. F.F.X. Smulders nam als plaats vervangend hoofdconservator de taken waar. Het conservatorschap Historische voorwerpen. Kunst en Kunstnijverheid werd eind 1998 overgenomen door mevr. drs. C.E. Zonnevylle-Heyning. Het conservatorschap Muziekinstrumenten kon nog niet worden ingevuld. In de voorjaarsvergadering van het Genootschap was de Commissie reeds uitge breid met drs. F. van der Doe voor het conservatorschap Volkenkundige Voor werpen, sinds vele jaren vacant en vanaf 1981 waargenomen door Kluiver. Vanaf 1994 woonde Van der Doe de vergaderingen van de Commissie bij als vertegen woordiger van het Genootschap in de Zeeuwse Miiseumstichting. Met het terug treden van ir. J.A. Trimpe Burger als conservator Archeologische Voorwerpen verloor de Commissie andermaal een lid dat hierin jarenlang een belangrijke rol heeft gespeeld. Zijn plaats werd begin 1999 ingenomen door mevr. drs C.N. Pol derman. In het najaar legde drs H.J. Vader zijn functie als conservator Boeken neer. Hij werd opgevolgd door drs A. van Dijk. Het ruilverkeer dal Van Dijk ver vulde, werd overgenomen door mevr. G.G. Trimpe Burger-Mekking. In de Zeeuwse Museumstichting werd door een bestuurswijziging het aantal ze tels teruggebracht van elf naar zeven, hel Genootschap ging van drie naar twee zetels. Kluiver (als secretaris) en Van der Doe traden terug. Mevr. W. van Nas- sau-Damen bleef als vertegenwoordiger van het Genootschap in het stichtingsbe stuur. De tweede Genootschapszetel werd ingenomen door drs. L.R. Priester, die tevens secretaris werd. Na de voordracht (de reguliere najaarsvergadering van 1998 werd januari 1999 gehouden) voor hoofdconservator en vertegenwoordiger in het bestuur van het Genootschap van mevr. Van Nassau-Damen, nam dr. F.F.X. Smulders de zorg voor de middeleeuwse Houten Gevel in de Wagenaarstraat op zich. Tot plaatsver vangend hoofdconservatoren benoemde de Commissie drs. F. van der Doe en mevr. drs. C.E. Zonnevylle-Heyning. De intrekking van de kandidatuur door mevr. Van Nassau-Damen kort daarop leidde ertoe, dat de beide plaatsvervan gend hoofdconservatoren voorlopig het hoofdconservatorschap vervullen. In de nieuwe bestuursstructuur is de hoofdconservator toegevoegd aan hel bestuur om dit van advies te dienen. F.A.D. van Nieulande werd namens de Commissie voor de Verzamelingen voorgedragen als lid van de Gcnootschapsraad i.o. De Commissie kwam in 1998 drie maal bijeen ter bespreking van de activiteiten. Met name de verhuizing van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten naar het Armeniaans Schuitvlot te Middelburg, waar hel onder de naam Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland zijn werkzaamheden voortzet, en de voor 1999 geplande verhuizing van het Rijksarchief in Zeeland, waar ook Genootschapsei gendommen zijn opgeslagen, bracht de nodige extra werkzaamheden met zich mee. In het ten gevolge van de bestuurscrisis in het Genootschap verschenen rapport van de Commissie van Goede Diensten, is, mede door de publiciteit daaromheen, 117

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1999 | | pagina 127