JAARVERSLAG OVER 2000 VAN DE SECRETARIS Bestuur Het verslagjaar heeft voor het bestuur in het leken gestaan van hel verder formu leren van het beleid. Het hoofddoel was de interne contacten binnen het Genoot schap te verstevigen. De meeste tijd is gestoken in de interne communicatie. De relatie tussen hel bestuur en de werkgroepen is geïntensiveerd en de banden met de vertegenwoordigers van de diverse commissies en besturen zijn aangehaald. Met betrekking tot de verzamelingen is het bestuur bezig om in samenwerking met de Coördinatiecommissie Verzamelingen een beleid uit te stippelen. Een handicap in dit verband is het feit dat het Zeeuws Museum voor langere tijd ge sloten is. De verhouding met de Zeeuwse-Museumstichting geeft reden tot zorg. De relatie met de vertegenwoordigers van het Zeeuws Museum is vrij afstande lijk. Hel museum is aan het begin van het jaar gesloten zonder dat het Genoot schap hiervan op de hoogte werd gesteld, hoewel een groot deel van de objecten die zich in het museum bevinden, eigendom van het Genootschap zijn. De verkoop van huize 's-Hertogenbosch is afgewikkeld. De Stichting huize 's-Hertogenbosch kan derhalve worden opgeheven. Hiervoor zal toestemming gevraagd worden aan de staatssecretaris van Cultuur. In november heeft het bestuur van het Genootschap een enquête gehouden on der de leden van de vereniging. Deze had tol doel de interesses en 'talenten' van de leden, zowel op inhoudelijk als op organisatorisch terrein, in kaart te brengen. Op basis hiervan zouden er eventueel meer mensen bij de werkzaamheden van het Genootschap betrokken kunnen worden. Van de ongeveer 1500 verstuurde formulieren waren er aan het eind van het verslagjaar zo'n 115 geretourneerd. Mel alle leden die aangegeven hebben dat ze actief of actiever willen worden, wordt contact opgenomen. Gesproken is over de relatie tussen het lidmaatschap van het Genootschap en het lidmaatschap van de werkgroepen. Vrij veel werkgroepleden zijn ook lid van het Genootschap. Aangezien de werkgroepleden de basis van het Genootschap vormen, is het op zijn minst curieus dat men lid van een werkgroep kan zijn zon der lid van het Genootschap te zijn. Dit punt zal ook volgend jaar aandacht krij gen en het bestuur zal met een voorstel terzake komen. De gewijzigde statuten zijn gepasseerd en in de tweede helft van het jaar aan alle leden toegezonden. De Statutencommissie, bestaande uit drs. F. van der Doe, prof. dr. P.A. Henderikx, mr. M.M.C. van de Kraats en drs. A. Molendijk, heeft haar werkzaamheden echter voortgezet en een voorstel voor een raamreglement ten behoeve van de werkgroepen opgesteld, alsook een voorstel voor een huis houdelijk reglement voor de Genootschapsraad. Ook is gewerkt aan een regle ment voor de verzamelingen. Bestuurslid ing. E. Geluk heeft veel lijd gestoken in het opzetten van een Commissie Public Relations. Hel bestuur heeft hier hoge verwachtingen van. Er is een aantal Genootschapspenningen uitgereikt. C.J.G.Th.M. van Kempen heeft een penning ontvangen vanwege zijn grote verdiensten inzake de Genoot schapsagenda. Ook heeft hij veel werk verzet in het winkeltje van het Genoot schap. Aan drs. A. Wiggers is een penning uitgereikt, omdat hij zeer veel werk heeft verricht in de Commissie tot Redactie van Archief en Werken en voorts zich heeft beijverd voor een goede samenwerking tussen enerzijds hel Genoot- 193

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2001 | | pagina 203