104 EUROPESE VISIES OP WEST-AFRIKANEN wanneer men gelijkenissen zag in het leefmilieu: ze wonen allebei in de wildernis, op de rand van de 'beschaafde' of bekende wereld.1- Het dier bleek ook een geschikt symbool voor cultureel ongewenste gedragingen. Bovendien verant woordde die vergelijking met dieren de vaak denigrerende omgangsvorm met Afrikanen. In de reisverhalen zien we deze drie vormen van vergelijking tussen de zwarten en dieren. Bovendien treffen we er zowel expliciete als impliciete vergelij kingen met dieren. De letterlijke en dus ook expliciete vergelijking van zwarten met apen vinden we bijvoorbeeld terug bij Paul Erdmann Isert: "II y dans leurs traits quelque chose qui tient du singe13 De metaforische associatie komt veel terug in de reisverhalen. Vooral negatieve kenmerken worden immers aan de zwar ten toegeschreven. Een voorbeeld van D'Avity's beschrijving van de etenswijze van de Senegalezen: et tellement goulus qu ils ne mangent pas, mais devorent ainsi que les bestes. 1In dit citaat is de vergelijking met de wilde dieren expliciet "ainsi que les bestes"), maar ook de woordkeuze {"dévorer" in plaats van "manger") geeft een impliciet kenmerk van onmenselijkheid weer. De expliciete vergelijkingen tus sen zwarten en dieren zijn veel talrijker dan de impliciete. Nog een sprekend voor beeld van Dapper over de inwoners van de Goudkust ter illustratie: Hun pissen geschiet met horden, gelijk de verkens. 15 Exotisme in etnografie over West-Afrikanen Het exotisme, de houding waarbij men bij de 'andere' kwaliteiten zoekt die men in de eigen maatschappij verloren acht, vinden we eveneens terug bij verschillen de auteurs van etnologische beschrijvingen. Het exotisme wordt vaak gelinkt aan het 'rousseauisme', meer bepaald aan het concept van de 'homme sauvage' van Jean Jacques Rousseau. Het 'exotisme' of de mythe van de 'Noble Savage' wortelt ook in een bijbelse context. Het zoeken naar een verloren paradijs uit het begin van de mensheid kan worden verklaard door de vervloekinggedachte uit de bijbel. Een treffend voorbeeld van het exotisme is de verwijzing naar de natuurlijke goed heid van de West-Afrikanen. Deze algemene toon kunnen we duidelijk maken aan de hand van voorbeelden over verschillende West-Afrikaanse regio's. Adanson schrijft over de inwoners van Senegal: "Ils sont, généralementparlant, dun naturel doux, sociables et obligeanf16 D'Avity benadrukt eveneens de goedaardigheid, hier over de inwoners van de Goudkust: "Ils ont l' esprit et l' entendement tres-bon.1 Bosman beschrijft de natuurli jke goedheid van inwoners van de Slavenkust: "Ik vond de Inwoonden alhier van een seer goeden inborst,... "'8 Ook over de inwoners van Ivoorkust schreef men vol lof: "they are naturally inclined to be kind to stran gers,..."^ Ook uit de beschrijving van de lichaamsbouw van de West-Afrikanen spreekt een houding van exotisme. Het idee van de fysieke sterkte van de 'primi tieve' mens vormt een aspect van Rousseaus beschrijving van de natuurmens of zijn 'homme sauvage'. Over de lichaamsbouw van de inwoners van de Goudkust schrijft de Marees het volgende. "De Mans personen zijn hier te lande seer fraey van staturen van lichaemlfraey van lendenen/sterck op hunne beenenlen(de) voorts van lichamen wel besneden... "20 Von der Groeben beschrijft de inwoners van Ivoorkust op dezelfde manier: "Sie seyn alle Baumstarcke Leute. "2I Christelijk referentiekader voor de etnografie over West-Af ikanen Naast primitivisme en exotisme, dat basispatronen zijn voor de beeldvorming over

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2005 | | pagina 106