444 DAVID HENRI GALLANDAT 143 wonderen, indien men hechts aanmerkt dat het eenighe doelwit der redery in dezen is geld te winnen; en dat is niet wel mogelyk indien men de fcheeps uitruhingen veel be zwaart (g). Dus moet men zig vergenoe gen met de middelen welke thans tot dat inzicht kunnen in 't werk gefield worden namelykdoor de luiken zoo veel open te houden als de omhandigheden eenigzins toe laatendoor tochtgaten te maken waar door de bedorve lucht ook een uitgang kan vinden; door koelzeilen te gebruikendoor buskruid in den brand te hekendoor roo kingen van wierook jeneverbesfenenz. en door het befproeyen met azyn of limoen- zap. Alle deze middelen moeten met oor deel en alle oplettenheid in 't werk gefield worden, *00ral wanneer het weer en de gelegenheid toelaaten dat de haven eenigen tyd op 't dek kunnen blyven, op dat zy daar na hunne haapplaatfen weder kunnen be- (S) De ecnigfte reden waarom'er een groot getal Ha ven in een klein (chip gevoerd wordt, is, otn dat de recognitie aan de \V. I. Compagnie gerekend wordt naar de grootte en lengte van 't fcliip, zoo dat dc rede ry evenveel betaalt of'er veel of weinig ilaven in ge handeld worden Het zoude myns oordeelsbeter zyn indien de recognitie gerekend wierdt r.aar het ge tal der gekochte of verkochte (laven, en niet naar de grootte van 't fchip. Deze fchtkking zoude niet fcha- delyk voor de Compagnie, en aan de redery voordec- lig zyn.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2005 | | pagina 145