deel 158 DAVID HENRI GALLANDAT 459 uit hy een behoorlyke kennis kan verkry- gen van het land alwaar deze handel ge dreven wordt van deszelfs inwoonders, van de luchtsgefteldheid, van de natuurly- ke hiftorievan de byzondere ziekten en geneesmiddelenenz. Hy moet zig niet fchaamen hunne byzondere genezingswyze te onderzoeken en beproeven, en altoos denken,dat ieder land geneesmiddelen voort brengt om de byzonaere landziekten te ge nezen hy moet zig herinneren dat wy de kennis van verfcheiden uitftekende genees middelen aan ongeletterde en woefte vol keren verfchuldigd zyn. De groene krui- den, zegt bosman (o), 't voornaamfte 9, middel waar meede de negers in haar fiekten fyn arbeidende, fyn van fo een verwonderlyke en groote kragt, dat het hooglyk te beklagen isdat geen Euro- pisch heelmeefter fig tot nog toe aange- legt heeftom den aert en de eigenfchap- pen derfelver te onderhoeken: Want ik beeld my niet alleen inmaar geloof het ook voor vastdat men met defelve vry gelukkiger omtrent de fiektens en quaa- M len fou arbeiden, als met de Europifche heelmiddelen om dat defelveals fe hier te land komen, haer grootfte kragt al hebben verlooren, en voor 'tmeeren- Z. deelpag. 7,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2005 | | pagina 160