Jaarverslag van de secretaris over 2005 Bestuur Het bestuur heeft tien keer vergaderd in het verslagjaar. Er zijn twee algemene ledenvergaderingen gehouden op 29 juni en 15 december. In 2005 hebben de volgende mutaties en benoemingen plaatsgevonden. Mevrouw C.M.P.M. Looymans-Jansen trad af als bestuurslid. In het bestuur werd de heer mr. M.W. Dieleman benoemd tot vice-voorzitter. De heer drs. J.A. Walhout was aftredend en werd herbenoemd als thesaurier. Mevrouw drs. C.E. Heyning en mevrouw dr. J.C. Dekker traden af als lid van de Coördinatiecommissie Verzamelingen. In deze commissie werden benoemd mevrouw E.C. Westland en de heer R.J. Swiers. Als lid van de Genootschapsraad traden af de heren drs. P.W. Sijnke, drs. A. Molendijk, R.J. Swiers en J. de Quaasteniet, benoemd werden mevrouw E.C. Westland en de heren P.H. de Dreu en drs. T. van Gent. De heer drs. M. Beinema trad af als lid van de Activiteitencommissie. In zijn plaats werd benoemd mevrouw ir. A.M.J. van Houtert-Ponssen. De heer ir. A.J. Beenhakker trad af als lid van de redactiecommissie Zeeland. De heer dr. H.J. Zuidervaart werd benoemd als lid van de redactiecommissie Archief en Werken. Het bestuur is veel dank verschuldigd aan de conservatoren, in het bijzonder mevrouw drs. C.E. Heyning, om tot een presentatie te komen van de collectie. Deze presentatie zal in 2006 worden gehouden voor de WBC-commissie van de Landelijke Raad voor Cultuur die onderzoekt of een deel van de collectie van het Genootschap onder de Wet Behoud Cultuurbezit kan worden gebracht. Voor meer bijzonderheden zie het jaarverslag van de Coördinatiecommissie Verzamelingen. Tot grote blijdschap van het bestuur is het gelukt voldoende subsidies te verkrij gen om de aankoop van een Speculum Zelandiae mogelijk te maken. Uit het jaar verslag van de Coördinatiecommissie Verzamelingen bli jkt hoe welkom deze aan vulling op de collectie is. Het streven van het bestuur om in 2005 de bruikleenovereenkomst met het Zeeuws Museum en de beheersovereenkomst met de Zeeuwse Bibliotheek tot stand te brengen, heeft ertoe geleid, dat nog net in 2005 de beheersovereenkomst met de Zeeuwse Bibliotheek werd getekend. (De bruikleenovereenkomst met het Zeeuws Museum werd in de eerste weken van 2006 getekend.) De lezingencyclus die door het Genootschap op verzoek van de provincie werd georganiseerd in het kader van het 25-jarig ambtsjubileum van H.M. Koningin Beatrix werd zeer druk bezocht. In 2005 is het Genootschap benaderd om mee te denken over de invulling van de viering van het De Ruyterjaar. In 2007 zal wor den herdacht dat De Ruyter vierhonderd jaar geleden geboren werd. Het beleidsplan, waarvan het bestuur hoopte dat het in 2005 voltooid zou wor den, zal thans naar verwachting eind 2006 gereed zijn. Administratie De functie van administrateur werd op uitstekende wijze vervuld door mevrouw A.K. van Noppen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2006 | | pagina 173