172 JAARVERSLAGEN 2005 Lidmaatschap Aan het begin van het verslagjaar telde het Genootschap 1217 leden, met inbegrip van huisgenootleden. Tijdens de algemene ledenvergaderingen werden 31 nieuwe leden voorgesteld. In 2005 ontvielen het Genootschap 22 leden door overlijden, te weten: K. Kareis, ir. D.J. van der Have, N.M. Bollen, J.A. de Bruyne, E.P.J. Krips, A. Vlieger, C.J. Mol, A. Arendse, mevrouw H. Sloover, W.A. Kooiman, E. van Wijk, jhr. mr. H.F. van Kinschot, jhr. mr. G.C. Rutgers van Roozenburg, A.O.N. Verhoef, K.J. Nieuwenhuis, H.C. Oortman Gerlings, mevrouw J.J. van der Wei-Bei je, mr. C.L.M. Lambrechtsen, A.J. de Haes, ir. A.M. de Graauw, F.H.J. Bogaert en ir. D. Meijaard. Het lidmaatschap werd opgezegd door 53 leden. Aan het eind van het verslagjaar telde het Genootschap 1173 leden onder wie 45 huis genootleden. Werkgroepen en Commissies Werkgroep Historie en Archeologie Het ledental van de Werkgroep Historie en Archeologie (WHA) en de Zêêuwse Dialect Verênigieng (ZDV) werd op 31 december 2005 vastgesteld op 720 leden. De algemene ledenvergadering van de WHA kwam op 6 april 2005 bijeen. Het reguliere nummer van Nehalenniahet bulletin van de WHA en de ZVD, ver scheen driemaal. Dit jaar verscheen ook het themanummer (nr. 149) Zeeland vrij! de bevrijding van Zeeland in 1944-1945 met daarin de teksten van de lezingen die tijdens de 18de Historische Studiedag in 2004 over dit onderwerp waren gehouden. Daarnaast werd nog een artikel geplaatst van een eerdere Historische Studiedag (2002) over de VOC. Er heeft dit jaar geen excursie plaatsgevonden. In 2005 heeft het bestuur zijn eerdere voornemen tot het kritisch bekijken van de WHA in haar functioneren uitgebreid tot een breed overleg tussen de bestuursle den. Hierin is besproken welke activiteiten opnieuw bekeken worden, welke nieu we activiteiten ontwikkeld kunnen worden en welke oude activiteiten opnieuw leven ingeblazen kunnen worden. Deze zijn in kaart gebracht en in 2006 hoopt het bestuur daadwerkelijk over te gaan tot het ontwikkelen van andere activiteiten om zijn positie in de Zeeuwse culturele/historische wereld opnieuw te bepalen. De 19de Historische Studiedag Zeeuws Buitenleven vond plaats op 18 november 2005 in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg en stond in het teken van het Jaar van het Kasteel (en de Historische Buitenplaats). Prof. dr. H.L. Janssen sprak over de kastelenbouw in het graafschap Holland en Zeeland in de Middeleeuwen. Mevrouw drs. C.E. Heyning hield een lezing over de mode, het comfort en de luxe op de Zeeuwse buitenverblijven. Mevrouw drs. V. Frenks deed verslag van haar onderzoek naar de Hypnerotomachia Poliphili een Italiaans werk over de tuinarchitectuur uit 1499 dat in de zestiende en zeventiende eeuw veel belangstelling genoot in de Lage Landen. Drs. R.H.M. van Immerseel toonde het verval en de vormveranderingen van de kastelen en buitenplaatsen in Zeeuws- Vlaanderen in de negentiende en twintigste eeuw, waarbij authentieke filmbeelden vertoond werden van de voormalige buitenplaats Zorgvliet te Ellewoutsdijk. Deze film werd aangetroffen in de collectie van de familie Van Hattum en gaf een beeld

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2006 | | pagina 174