JAARVERSLAGEN 2008 209 Jaarverslag van de Coördinatiecommissie Verzamelingen over 2008 Volkenkundige voorwerpen De conservatoren drs. F. van der Doe en drs. E.J.M. van der Doe-van der Geest berichten als volgt: Op 11 januari 2008 werd in Middelburg de akte van overdracht getekend door het Museum Volkenkunde te Leiden, het Zeeuws Museum en het Zeeuws Genoot schap, onder toezien van vertegenwoordigers van de Erfgoedinspectie van het Ministerie van OCW en van de Nederlandse Museumvereniging. Daarmee werd, na enige jaren van overleg, de terugkeer naar Zeeland van ongeveer 750 volkenkun dige voorwerpen geformaliseerd. In 2007 waren deze al vanuit Leiden overgebracht naar Middelburg. In Museumvisie en in Museumberichten, het vaktijdschrift en het nieuwsbulletin voor de Nederlandse museumwereld, werd aandacht geschonken aan deze unieke gebeurtenis in de Nederlandse museumgeschiedenis. Het meren deel van de voorwerpen van de Genootschapscollectie, voornamelijk die uit Azië en Oceanië, was in 1950 in bruikleen gegeven aan het toenmalige Ethnografisch Museum van de KMA in Breda, het latere Justinus van Nassau. Na opheffing daar van in 1993 verhuisden ze naar Leiden. In 1964 werd de collectie Sprenger aan het Leidse volkenkundige museum in bruikleen gegeven. Het is een unieke gebeurtenis in Nederland dat zo'n grote collectie na zoveel jaren wordt overgedragen van het ene aan het andere museum. Met de terugkeer van de collectie komen de voor werpen weer in hun context van de Genootschapsverzameling als geheel en als onderdeel van de geschiedenis en cultuur in Zeeland. In nummer 17.3 van het tijd schrift Zeeland is onder de titel 'De hele wereld in Zeeland. Ontstaan, zwerven en terugkeer van oude collectie etnografica Zeeuws Genootschap' een overzicht van de inhoud en geschiedenis van de intussen zeer waardevol geachte Zeeuwse collectie etnografica gegeven. Archeologische voorwerpen en objecten Bij ontstentenis van een conservator bericht de heer drs. F. van der Doe als volgt: De inventarisatie en registratie van de archeologische collectie van het Zeeuws Genootschap werd afgerond in het voorjaar. In de loop van de zomer en najaar vonden de laatste afrondende werkzaamheden plaats. Het eindverslag van R.A. Houkes, G.P.A. Besuijen en D.R. Stiller van Hazenberg Archeologie uit Leiden kwam gereed in december. In 2007 werd voor dit project subsidie toegekend door de Stichting Dioraphte. De werkzaamheden, merendeels uitgevoerd op locatie in het Provinciaal Archeologisch Depot van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en deels in Leiden, konden worden voltooid binnen de begroting. Vanuit de SCEZ werd belangrijke ondersteuning gegeven door de depotbeheerder H. Hendrikse. Bijna 500 voorwerpen zijn ook gefotografeerd. In totaal zijn 75 losse objecten en de inhoud van 178 dozen beschreven. De belangrijkste onderdelen vormen, mede vanwege de contextgegevens, de collectie J.A. Hubregtse (duinvondsten van Schou wen), de Domburgse strandvondsten van M.I. Gerhardt en de vondsten bij de naoorlogse ruilverkaveling van Walcheren. In de conclusie van het rapport wordt benadrukt dat het 'KZGW beschikt over een bijzondere archeologische collectie

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 211