-A %- uit Limburg, Brabant en Gelderland. Vooral rond Aardenburg is er flink gezocht naar voortplantingsplaatsen van de Boomkikker, en met sukses. Van Heille, via Aardenburg tot Sint Kruis werden verschillende nieuwe voortplan tingsplaatsen ontdekt. Ook rond Bier vliet blijkt de Boomkikker nog aanwezig. De Kamsalamander werd op een viertal plaatsen aangetroffen. Vinpoot- en Alpenwatersalamander, die in België tot dicht onder de Zeeuwsvlaamse grens voorkomen werden echter niet aange troffen. Er blijft dus nog wat te ontdekken voor ons. Konklusie van de studiedagen was o.a. dat er in onze streek voortplantings plaatsen genoeg zijn, vnl veedrinkputten, De beperkende faktor voor de versprei ding van kikkers en padden moet dan ook eerder gezocht worden in de leefwereld buiten de put. Het blijft natuurlijk wel gewenst de putten in goede staat te houden en op gunstige plaatsen nieuwe putten bij te maken. In het kader van de landinrichtings- projekten die in west Zeeuws Vlaanderen op stapel staan wordt een deel van de streek geïnventariseerd op het gebied van amfibiën. De resultaten zullen t.z.t. besproken worden in het Duumpje. Het ligt in de bedoeling dat er in Zeeland ook een herpetologiese werk- HUISZWALUWHULP Maar daarnaast ontbreekt het in de plannen aan elke realistiese onderbou-» wing en beschouwing over noodzaak en gevolgen van het projekt. De noodzaak van de tunnel wordt vooral opgehangen aan de wens om de kanaalzone te ver binden met het Sloegebied. De vraag is echter of men vanuit de kanaalzone zo graag naar het Sloe wil, of juist liever verderop, met alle gevolgen van dien voor de aanpassing van de wegen in Zuid-Beveland. Kortom het is zeer voorbarig geweest de plannen te presen teren, voordat de voor de hand liggende bij-effekten niet zijn onderzocht. Om het plan financieel aantrekkelijk te maken wordt er uitgegaan van opheffing van de beide veerverbindingen. Nu is de dagelijkse gang van zaken bij de veren verre van optimaal, maar om deze nu al overboord te zetten, voordat bekend is wat er voor terugkomt, is wel erg voorbarig. En wat vinden de Zeeuwsvlamingen er zelf van? Men zou vanuit Middelburg eens wat minder naar Den Haag en wat meer naar Zeeuws Vlaanderen moeten reizen als het over de VOW gaat. Want nog steeds is het wat ons betreft: VOW, niet ons idee! AMFIBIEN Tijdens het verlengde weekend van Hemelvaartsdag kwamen een kleine 30 geïnteresseerden in amfibiën en reptielen uit Zuid-Nederland (verenigd in herpeto logiese werkgroepen) bij elkaar in Aar denburg. Onder hen een tiental deelne mers uit Zeeland. Bedoeling van de studiedagen was om de Zeeuwen in de gelegenheid te stellen kennis op te doen op het gebied van am- fibiëninventarisatie. Verder om aanvul lende gegevens te verzamelen in Zeeuws Vlaanderen en om te komen tot een uitwisseling van ervaringen e.d. tussen de verschillende herpetologiese werkgroepen giuep wordt opgericht. Deze zal zich vooral bezig houden met de inventarisa tie van kikkers, padden, salamanders en hagedissen. Mensen die daar interesse in hebben kunnen kontakt opnemen met ondergetekende. Thijs Kramer (01178-1891) Door verandering van goot op een boerderij op "Goedleven" dreigde een goede huiszwaluwbroedplaats verloren te gaan. I.s.m. boer de Vlieger werd door leden van 't Duumpje een plank onder de goot aangebracht. We hopen dat de huiszwaluwen hierdoor hun broedplaatsen blijven behouden. GRONDSTORT GROTE GAT De Raad van State heeft besloten dat de gemeente Oostburg terecht het beroep heeft verworpen dat was ingesteld tegen de weigering om een aanlegvergunning te verlenen voor grondstort in het natuur gebied het grote Gat. We zijn bijzonder tevreden over deze uitspraak die met spanning werd tegemoet gezien. De Raad van State vindt evenals de gemeente Oostburg, dat grondstort in een natuurgebied oneven redige schade toebrengt aan de natuur waarden. Het gevolg van de uitspraak is dat de eigenaar de grond dit najaar zal verwijderen, zodat het gebied in oude staat hersteld wordt. De winst zit hem hierin, dat de gemeente nu de rechtszekerheid krijgt, dat ze kan 15

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1986 | | pagina 17