Herinrichting van het voorland te NUMMER EEN In 1991 heeft 't Duumpje het water schap nadere voorstellen gedaan om d.m.v. natuurontwikkeling de natuur waard,en van het buitendijkse gebied te Nummer Eén te vergroten. Een ver slag van Adrie Provoost Inleiding. Het voorland te Nummer Een is een verdedigd buitendijks gebied, dat in 1978 als onderdeel van de uitvoering van de dijkverzwaring is aangelegd. Het gebied is gelegen tussen Breskens en Temeuzen aan de Westerschelde vanaf het buurtschap Nummer Eén tot aan de Hogeweg (zie schets). Het voorland is circa 30 ha. groot; de zee- waartse grens van het gebied wordt gevormd door een verdedigde voor berm, waarvóór slikken tot aan de laagwaterlijn liggen. Gezien hun hoogte worden ze dagelijks door het getij overspoeld, terwijl er op het voorland zelf alleen met storm (en springtij) zeewater kan komen. Het gebied wordt door het waterschap beheerd als voorland voor de zeedijk. Behalve een smalle strook grenzend aan deze dijk, die wordt gemaaid, wor den geen beheersmaatregelen uitge voerd. Het gehele gebied vertoont nog duidelijk de sporen van het aanlegpa- troon, bestaande uit een vanaf de del- tadijk egaal aflopend voorland met een ingezaaide gras begroeiing. D'eze be groeiing is dermate resistent, dat zich, mede door het gebrek aan abiotische variatie en een gericht beheer, een zeer éénzijdig landschap heeft ontwikkeld. In het voorliggende artikel wordt inge gaan op de bestaande situatie en de potentiële waarden van het huidige gebied in relatie tot z'n omgeving. De verwachting is dat de waarden van het gebied door middel van een natuuront wikkelingsproject verbeterd kunnen worden. In het plan is, met behoud van de waterkerende functie, een voorstel gedaan voor herinrichting en voor het toekomstige beheer van dit gebied. Tenslotte wordt een inschatting van de uitvoering en de financiering van dit project gemaakt. Bestaande situatie. Op bijgaande situatieschets zijn duide lijk de contouren van de oorspronkelij ke inlagen te herkennen. Als gevolg van de tracékeuze bij de aanleg van de deltadijk op de plaats van de voormali ge inlaagdijken, zijn deze inlagen "omgevormd" tot een kunstmatig voorland, met een aan de zeezijde ver dedigde voorberm. Deze voorberm ligt op een hoogte van N.A.P. 2,75 m., waardoor het gebied ongeveer 20 x per jaar onder invloed komt van zeewater. Het voorland bestaat uit een circa 2 m. dikke zandlaag van Westerschelde- zand, aan de bovenkant afgedekt met 0,20 m. (lichte) klei, afkomstig uit de voormalige inlagen en inlaagdijken. Voor de inrichting van dit voorland is destijds advies uitgebracht door het Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek te Yerseke (dr.ir. W. Beeftink). In het destijds uitgebrachte advies kwam het volgende naar voren: a. uitgangspunt is de aanleg van een tijdens storm stabiel plantendek; dit kan worden bereikt door een grote soortenrijkdom aan in te zaaien plantesoorten toe te passen; b. de beoogde soortenrijkdom kan nog worden verhoogd door toepassing van vrijkomende grond uit de inla gen en van de zeedijk als boven laag; c. plaatselijke vermenging van de bovengrond met het ophoogzand van de oude inlagen geeft een wat zavelachtige structuur aan de bovengrond, welke een meer resis tente begroeiing mogelijk maakt; d. de soortenrijkdom kan verder wor den verhoogd, door het voorland niet vlak en gelijkhellend af te wer ken, maar bewust variatie in de hoogteligging aan te brengen; Van bovengenoemde punten zijn de onderdelen a., b. en c. bij de werken volgens het dijkverzwaringsbestek daadwerkelijk uitgevoerd; daarentegen was de tijd nog niet rijp om ook onder deel d. te realiseren. De begroeiing van het voorland bestaat voor het overgrote deel uit grassen, waarvan roodzwenk, fiorin, en met name strandkweek overheer sen. Deze soorten hebben een hecht bewortelde bovenlaag gevormd, waar door de specifieke schorbegroeiing slechts sporadisch voorkomt. Alleen de meest zeewaartse strook van het voorland direct achter de verdedigde voorrand (breedte 20 tot 30 m.) heeft 4

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1993 | | pagina 4