IJSVERMAAK Volksvermaken, zoals de verenigingen kortweg werd genoemd, was dus duidelijk een ontspanningsvereniging. Omdat de contributie bewust laag werd gesteld op 0,10 per maand, mikte men er op leden te werven onder de lagere standen. Volksvermaken kon zich al spoedig verheugen in de warme belangstelling van de Goese bevolking. Helsloot maakt gewag van een snel groeiend ledental. Direct na de oprichting waren er al 179 leden, om daarna geleidelijk te stijgen tot ongeveer 600 in 1882.9) Ondanks de lage contributie kwamen leden toch in hoofdzaak uit de Goese middenstand. Winkeliers, ambachtslieden en ambtenaren vormden het grootste deel van het ledenbestand.10' Dat had tot gevolg dat de feestelijkheden en evenementen grotendeels werden georganiseerd voor deze categorie van leden. Nu was dat in feite in strijd met de doelstelling dat er amusement geboden moest worden voor het volk. In de notulen van Volksvermaken lezen we dat daarover discussie ontstaat. Het bestuurslid P.C.N. Eicholtz wijst er in 1878 op, dat men activiteiten organiseert die niet aan de doelstelling beantwoorden. Zijn medebestuurslid H.J. Molhoek heeft daar totaal geen moeite mee. Hij voelt zich niet geroepen om voor het volk activiteiten te organiseren."' Bij het op touw zetten van festiviteiten zal dit verschil van inzicht zich steeds manifesteren. De activiteiten die de Verenigingen voor Volksvermaken organiseerde waren velerlei. Naast de jaarlijkse terugkerende Sint Nicolaasfeesten wordt er melding gemaakt van toneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen en circusvoorstellingen. Vaak werd een bestaande vermakelijkheid als de Goese Kermis aangegrepen om voor de leden "gepaste en veredelde vermaken" te organiseren. In dit kader pasten ook activiteiten op sportief gebied. Omstreeks 1870 duiken die voor het eerst op. In 1869 werd voor het eerst een harddraverij gehouden. De eerste schaatswedstrijd was in februari 1870.12> 4. Een ijsvermaak voor de leden van volksvermaken. In de notulen van de vereniging voor Volksvermaken van 12 februari 1870 treffen we een voorstel aan van de voorzitter Z.D. van der Bilt la Motthe om een "ijsvermaak te geven voor de leden, zijnde een hard- en mooirijderij op schaatsen." Dit voorstel werd aangenomen en snel handelen was nu noodzakelijk. Het was streng winterweer en strenge vorst houdt in deze contreien vaak niet al te lang aan. De wedstrijddag werd gepland op woensdag 16 februari, met als aanvangstijdstip 12 uur 's- middags. De leden zullen via de verenigingsbode, de stadsomroeper en een advertentie in de Goessche Courant op de hoogte worden gebracht. Aan B en W zal worden verzocht om de Brakke Vest, dat is nu het plantsoen tussen het Dammetje en de Nieuwstraat, "vanaf dingsdag te vijf ure ter vrije beschikking te hebben". Er wordt en regelingscommissie in het leven geroepen. De heren C.E. Massee, Chr. de Meulmeester en Jac. G. Dobbelaere krijgen een krediet van 25,- a 30,- ter beschikking voor de aanschaf van de prijzen. De harmonie "De Volharding" zal de festiviteiten opluisteren met vrolijke marsmuziek. Kortom: aan alles is gedacht; het bestuurslid J.J. Loobeek, die ook lid was van "De 65

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1998 | | pagina 67