WOORD VOORAF Voor de vierde maal verschijnt nu de „Kroniek van het Land van de Zeemeermin" (Schouwen-Duiveland)De belangstelling voor de uitgave is in de afgelopen drie jaar gestaag gegroeid; de redactiecommissie vleit zich met de hoop dat de vierde jaargang tenminste een even vriendelij ke ontvangst ten deel zal vallen als de voorgaande. Onze dank gaat uiteraard weer in de eerste plaats uit naar de auteurs, dankzij wier enthousiaste medewerking wij er wederom in konden slagen, een jaarboek samen te stellen met een gevarieerde en, naar wij menen te mogen zeggen, belangwekkende inhoud. „De studie der geschiedenis zou belangwekkender zijn, wanneer men wat meer nadruk zou leggen op de geschiedenis van de gewone mensen, en wat minder op die van vorsten," schreef Jean d'Alembert (1717-1783). Sindsdien is de waarheid van die woorden door beoefenaren van de natio nale en internationale geschiedenis reeds lang onderkend. Beoefenaren van regionale en plaatselijke geschiedenis hebben zich altijd al ster ker met „gewone mensen" dan met vorsten bezig gehouden. Ook deze kroniek verhaalt weer van gewone -zij het binnen hun kring vaak uitzonderlijke, opvallende- mensen en hun historie, en van de ge schiedenis van zaken, gemaakt en bestuurd door mensenhand in onze re gio. De auteurs hebben hun onderwerpen gekozen uit verschillende tijd perken, van enige eeuwen tot in feite nog maar enige jaren terug, en o.a. uit medische en architectonische, vervoerstechnische en dialecthisto rie Wij hopen -en verwachten- dat wij ook voor de volgende kroniek weer op actieve belangstelling van lezers zullen mogen rekenen. Redactiecommissie Jaarboek 1979 van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland J.C. Reitsma-d1Ancona, voorzitster J.P.J. Lokker ir. A.F. Sandbergen, penningmeester H. Uil, secretaris A.C.W. van der Vet dr. A. de Vin W.P. de Vrieze 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 1979 | | pagina 5