,(Smïhi Hel dorp Haamstede, eind zeventiende eeuw. (Collectie Gemeentearchief Schouwen-Duiveland. Zierik- zee, THA 0241). Nadat de laatste poging om de Zeeuwse Staten tot maatregelen tegen de heersende zonden te bewegen mislukt waren, zag Teellinck op de classisvergadering van 28 oktober 1608 zijn kans weer schoon. Naar aanleiding van een vechtpartij met dodelijke afloop binnen de heerlijkheid Haamstede deed hij zijn beklag dat de sabbat zowel onder als buiten kerktijd zeer schandelijk ontheiligd werd. Hij kreeg de classis zover dat die hem en zijn Zierikzeese collega Udemans opdroeg de magistraat van Zierikzee te benaderen met het verzoek daartegen op te treden. Op 27 januari 1609 werd het stuk dat zij over de sabbat opgesteld hadden om aan het Zierikzeese stadsbestuur te overhandigen, door de classis geapprobeerd. Zoals vaker was Zierikzee voor de classis het tussenstation om de kwestie op het bordje van Gedeputeerde Staten te krijgen. Dat de classis niet op haar lauweren ging rusten, kwam op 12 november 1608 open baar toen er een bezwaarschrift voor de komende provinciale synode geformuleerd werd. Daarin deed zij het voorstel de Staten te verzoeken door middel van een plakkaat allerlei wanordelijkheden en zondagsontheiliging te verbieden en uitsluitend gerechtelijke functionarissen aan te stellen die tot de Gereformeerde Kerk behoorden. Alleen zij zouden immers geneigd zijn de plakkaten metterdaad te handhaven. Op 11 februari 1609 verscheen Udemans namens de classis in de vergadering van Gecommitterde Raden. Hij stelde aan de orde dat ondanks het schrijven van de Staten 36

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 38