Grepen uit het jaarverslag over 1984 Aankopen Schorren en platen: 1. Saeftinghe, 2. Paulinaschor, 3. Hooge Platen complex, 4. Rumoirtschorren, 5. Krabbenkreek, Duinen: 6. Het Zwin en Kievittepolder, 7. Verdronken Zwarte Polder, 8. Zeepeduinen (alleen wandelrecht), Dijken: 9. Westzeeuwsvlaamse dijken (ged. plantrechten), Landgoederen: 10. Ter Hooge, 11. Landlust, Inlagen: 12. Inlagen Noord-Beveland, 13. Inlagen Hoofdplaat, 14. Inlaag Kruispolderkaai, Kreken en Welen: 15. Grote Gat, 16. De Reep, 17. Weel Heerenpolder, 18. Schenge, 19. Westeindse Weel, 20. 't Slaakje, 21. Bruintjeskreek, 22. Baarzandse kreek, Oudland: 23. Yerseke Moer, 24. Heggengebied Arnemuiden, 25. Veerse Meer (alleen jachtrecht), 26. Vliedberg (complexen) Overig: 27. Eendekooi, 28. Div. kleine objecten. De eigendommen en beheersobjecten van de Stichting liggen verspreid over de hele Drovincie. In 1984 tonden slechts weinig nieuwe terreinen worden verworven. De Dorzaak ligt in het ;eringe aanbod op de 'rondmarkt. In dit overzicht wordt volstaan met het aangegeven van de belangrijkste aktiviteiten en ontwikkelingen in de organisatie en het terreinbeheer van de Stichting. Geïnteresseerde donateurs kunnen het volledige jaarverslag gratis aanvragen op het bureau (tel. 01106-2640). De verwerving in eigendom door een natuurbeschermings organisatie is in ons land nog altijd de beste garantie voor een blijvende veiligstelling van natuur en landschap. De afgelopen jaren werd door onze Stichting steeds voor ca. 1 miljoen gulden aan gekocht. In 1984 was dit aan merkelijk minder. Naar wij hopen zal de grondmarkt voor de aankoop van natuurgebieden de komende jaren weer aantrekken. Aansluitend aan het Zwin reservaat werd het grootste gedeelte van de Kievittepolder aangekocht. Dit natuurgebied bestaat uit zandige vroongras landen met een bijzonder mooie vegetatie en is gedeeltelijk begroeid met duinstruweel. Het gebied is onder meer bekend door het voorkomen van de zeldzame boomkikker. De duinweide was bij de eigendomsoverdracht sterk verwaarloosd. Door een gericht beheer zullen wij trachten hier de oude bloemenrijkdom weer terug te krijgen. Het gebruik van mest stoffen en chemicaliën is hier door ons direkt gestopt. In de Heerenpolder, ten zuiden van Wolphaartsdijk, ligt een prachtige oude kreek met riet moerassen en ziltige oeverlanden. De Stichting kon hier haar be zittingen uitbreiden door de aankoop van een gedeelte van het oeverland. Op een perceel dat reeds eigendom was, trok de pachter zich terug waardoor het beheer van het reservaat nog beter op de natuur- en landschaps waarden kon worden afgestemd. In West Zeeuws-Vlaanderen, tussen Groede en Kruisdijk, ligt de Baarzandse kreek. In dit mooie stukje Zeeuws landschap verwierf de Stichting een gedeelte dat hopelijk een eerste aanzet is voor de aankoop van het gehele natuurgebied. Naast traditionele natuur gebieden als landgoederen, duinen en schorren hebben ook natuurgebieden met een zekere agrarische waarde onze interesse. Juist deze uit een oogpunt van natuur en landschap zeer waarde volle gebieden worden in hun voortbestaan bedreigd omdat een rendabele agrarische bedrijfs voering daar vaak niet meer mogelijk is. In deze gebieden wordt onderscheid gemaakt in gedeelten waar de boer op vrijwillige basis overeenkomsten kan afsluiten die het natuurgebied ten goede komen en gedeelten

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1985 | | pagina 3