EXsXSF GflcaMo] wm (3@m Bscfëj ©m QMteOfe \P®sm Na ruim een iaar voorbereiding zijn afgelopen winterperiode de eerste landschaps elementen binnen D'Aegen, een heggenproject op Walcheren, aangelegd. Onlangs is, met de eerste sponsorbijdragen, een landschapsfonds ingesteld. Vanuit dit landschapsfonds wordt het onderhoud en de instandhouding van deze elementen gefinancierd en wordt, als er meer sponsors gevonden worden, uitbreiding van het project in de toekomst mogelijk. Het planten van de eerste landschapselementen aan de Liidiikweg (januari 2006). Charlotte Poppe heggen nog grotere gevolgen voor het dierenleven in het gebied. Vogels zoals kneu. grauwe klauwier en geel- gors, die afhankelijk zijn van heggen of bosjes als broed- en schuilplaats, zijn in aantal sterk afgenomen of verdwenen. De start van D'Aegen Het verlies van de heggen en andere landschapselementen is gelukkig niet onomkeerbaar. Eind 2004 is Stichting Het Zeeuwse Landschap, in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland gestart met het project 'D'Aegen: Walcheren weer de Tuin van Zeeland'. Om uitvoering aan het project te geven, is een derde stichting opgericht. Stichting D'Aegen. Het bestuur van deze stichting bestaat, behalve uit vertegenwoordigers van Stichting Het Zeeuwse Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland, uit pro minenten uit Walcheren, waaronder mevrouw A.C. de Bruijn, oud-burge meester van gemeente Veere. Het project maakt het mogelijk dat het voor agrariërs en andere grond gebruikers aantrekkelijk wordt om heggen en geriefhoutbosjes aan te planten op landbouwgrond. Dit wordt bereikt doordat de deelnemers van 'D'Aegen' in ruil voor de aan plant en het onderhoud een vergoe ding krijgen die het opbrengstverlies en de gewerkte uren grotendeels compenseert. Als projectgebied is gekozen voor het noorden van Walcheren. Voorlopig zal het project zich beperken tot dit Historie Vanaf de 17e eeuw werd Walcheren aangeduid als de 'Tuin van Zeeland'. Deze eervolle benaming was te dan ken aan de talrijke struweelheggen die de agrarische perceelsgrenzen markeerden. Deze struweelheggen, met daarin rijk bloeiende struiken als meidoorn, koebraam, vlieren sleedoorn, gaven het landschap in het voorjaar een sprookjesachtig aanzicht. De aanwezigheid van heggen was gebonden aan de bodemgesteldheid. Op kleiplaatgronden en op kleine kreekruggen vielen de sloten in de zomer droog en werden de heggen gebruikt als veekering. Op de nat tere poelgronden stond er het gehele jaar water in de sloten en waren heggen niet nodig. Op historische kaarten is een intensief heggenpa- troon zichtbaar ten noorden van de lijn Veere. Serooskerke. Domburg en Vrouwenpolder, tussen Westkapelle en Domburg en in het zuiden van Walcheren rondom Middelburg en Vlissingen. Met de inundatie van Walcheren in 1944 zijn veel van deze heggen ver dwenen. In de daaropvolgende ruil verkaveling verdwenen er nog meer landschapselementen door de schaal vergroting in de landbouw. Met de komst van het prikkeldraad verloren de heggen hun nut en werden ze meer als lastige obstakels gezien. Door het verdwijnen van de heggen werd het landschap van Walcheren kaler en uniformer. Maar naast een verarming van het landschap had het verlies van de

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 16