Grote grazers in Oranjezon eenmalige ingrepen als bijvoorbeeld maaien of het rooien van vogel kersstruweel. wordt in delen van Oranjezon door de inzet van pony 's de vegetatie kort gehouden. De eerste groep van 13 Shetlandpony's is in april 2006 in Oranjezon gear riveerd. De donkerbruine merries waren aanvankelijk nog wat onwen nig en bleven de eerste dagen dralen rond de plek waar ze 'vrijgelaten' waren, in afwachting van water en voer. Al snel trokken ze echter het gebied in om, al grazend, zelfstandig hun kostje bij elkaar te scharrelen. En dat was natuurlijk precies de bedoeling! Ze hebben een gebied van ruim 85 hectare tot hun beschik king, met daarin volop variatie aan voedsel en terreingesteldheid. In het voorjaar en in de zomer zijn ze vaak te vinden in de grotere natte duinval leien, waar ze naast allerlei kruiden en jonge grassen ook de kruipwilg aanpakken. In de winter trekken ze wat vaker de duinen in. waar tussen de bosschages, het duinriet groeit. Drinken doen ze uit de zoetwater poelen; 's zomers zoeken ze boven dien ook nog wel eens verkoeling in deze watertjes. Er is gekozen voor Shetlandpony 's, omdat deze dieren erg taai zijn. Zo zijn ze uitstekend in staat te leven van weinig voedzame grassen, en blijft door de lange vettige winter vacht de zachte ondervacht en huid droog, zodat ze geen last hebben van kou. De dieren worden in principe in de winter niet bijgevoerd, maar wel nauwlettend in de gaten gehou den. In een dergelijk groot gebied is ook 's winters voldoende voedsel te vinden voor de dieren, In geval van langdurige en zware sneeuwval is bijvoedering niet uitgesloten. Aangezien ons doel is de verruigde vegetaties terug te dringen, zijn we gebaat bij een gezonde groep dieren. Daarom wordt twee maal per jaar ieder dier individueel onderzocht om te zien of de gezondheid in orde is. en worden de hoefjes bekapt. Er is hier geen sprake van een 'natuur lijke situatie' waarbij wilde grazers moeten zien te overleven, daarvoor is het gebied veel te klein. We zullen de dieren dus niet volledig aan hun lot overlaten. Tweede groep De eerste groep dieren is de winter uitstekend doorgekomen. Daarom is er in september 2007 nog een tweede groep merries aan toegevoegd. Alle dieren zijn nu tussen de 1 en 3 jaar oud. Omdat de duinen plaatselijk dicht begroeid zijn en de dieren zich dus gemakkelijk kunnen verstoppen, vinden we het niet verantwoord een hengst bij de kudde te voegen. Het is onder die omstandigheden erg moei lijk om eventueel veterinaire bijstand te kunnen verlenen bij de geboorte van veulens. Daarnaast zorgt een

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 15