Nieuwe vogelobservatiehut in De Blikken Beheerplan Wallen van Aardenburg Het natuurgebied De Blikken, gelegen tussen Groede en Oostburg. vormt voor veel voge laars een beroemd vogelkijkpunt waar het gehele jaar veel te zien is. In dit uitgestrekte kreek- en graslandgebied is al menige bij zondere vogelsoort 'gespot'. Zo verbleef er vorigjaar een tijdje een koppel dunbekmeeuwen. Op de aangrenzende Ringdijk waren zo'n vijftig auto's half in de berm geparkeerd en op de dijk stonden tachtig vogelaars uit alle windstreken, rijkelijk voorzien van telescopen en statieven. Een opstootje in de polder. Menige fietser zal raar gekeken hebben naar de opgewonden heen en weer lopende "men in green". Een dergelijke overlast op de smalle Ringdijk is nu definitief verleden tijd. Er is een forse en riante vogelkijkhut geplaatst aan de rand van het natte hart van De Blikken, en aan de voet van de Ringdijk is een parkeer- plaatsje aangelegd. Van daar loopt men, afgeschermd door een grondwal en beplanting, naar de kijkhut. De grond voor deze wal is afkomstig van de tegelijker tijd uitgevoerde aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de grote watergang in De Blikken. Zodoende is ook de waterberging hier aanzienlijk toegenomen. Dit project is voor de helft gefinan cierd met behulp van het budget van het Nationaal Landschap Zuidwest-Nederland, en voor de andere helft uit het budget van de Kwaliteitsimpuls Groen van de Provincie. R. Beijersbergen Het Zeeuwse Landschap heeft de afgelopen jaren een aan zienlijk deel van de Wallen van Aardenburg in beheer gekregen. Deze wallen vormen één van de belangrijkste leefgebieden voor boomkikkers in Zeeland. Ook voor andere amfibieën vormen de poelen en de resterende stuk jes gracht, in combinatie met de natte graslanden met struwelen, een belangrijk leefgebied. Andere natuurwaarden in dit sterk geva rieerde kleinschalige landschap zijn onder andere dijkvegetaties, oude knotbomen met broedende steenuilen, struweelvogels, en een rijke insektenfauna. Wat echter het meest naar voren komt in en rond Aardenburg. is de zeer bijzondere cultuurhistorie van het gebied, beginnend met een Romeins castellum ter plaatse in de 2e eeuw. Sporen van allerlei fasen uit het gevarieerde verleden van Aardenburg zijn in het land schap terug te vinden, waarbij vooral de restanten van de wallen en vestingswerken opvallen die door de eeuwen heen zijn aangelegd en aangepast. Het Zeeuwse Landschap heeft wensen en ideeën voor natuur- herstel, reconstructie van grachten en wallichamen, en de aanleg van wandelroutes. Al snel blijkt dan echter dat het om ingrijpende maatregelen gaat die overleg en afstemming met de gemeente, het waterschap, de provincie en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland vereisen. Zo is er hier bijvoorbeeld een groot water kwaliteitsprobleem doordat er nog een aantal overstorten op sloten en grachten lozen. Voor grondverzet in dit gebied, waarvan de ondergrond plaatselijk bijna letterlijk 'bol' staat van de archeo logische waarden, moet eerst archief- en bodemonderzoek uit gevoerd worden. En voor recon structiewerken en wandelroutes zal de mening van de bevolking (middels overleg met de stadsraad), een belangrijke factor vormen. Kortom, het is de hoogste tijd om voor de Wallen van Aardenburg een integraal beheerplan uit te werken, waarin tevens wordt beschreven hoe de komende jaren deelprojecten voor herinrichtingsmaatregelen uitge voerd zouden kunnen worden. Onlangs is tijdelijk medewerkster dr. Joanne Siefkens-Mol begonnen met het uitwerken van het beheer plan Aardenburg. Zij is fysisch geograaf en deeltijd universitair docent aan de Faculteit Archeologie aan de Universiteit Leiden. Het onderzoek dat voor dit beheerplan uitgevoerd moet worden combineert Joanne deels met haar werkzaam-

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 24