Terra Maris Nieuws ■■Aft 1 Zilt en Wild! geopend! TERRA MARIS Duindoorn (Rhamnus=wegedoorn) en z'n vroegere gebruik (hippo=paard en faos=licht): vermoedelijk werden de wasachtige blaadjes van de doornlozejonge takken gebruikt om een paardenvacht glanzend op te poetsen. De duindoorn is een typische plant van het najaar en de winterperiode. In deze periode hangen de vrouwelijke planten vol met schitterende opvallend oranje bessen. Ook in het duingedeelte van onze landschapstuin vind je ze. De duindoorn is een plant die in www.terramaris.nl infof'i'terramaris.nl Duinvlietweg 6 4356 ND Oostkapelle 0118 - 582620 Openingstijden Mei t/m oktober: dagelijks van 10 tot 17 uur November t/m april: woensdag t/m vrijdag van 12 tot 16 uur, zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur (tijdens deze periode in de Nederlandse schoolvakanties dagelijks van 12 tot 17 uur) Donateurs van Stichting Het Zeeuwse Landschap kunnen Terra Maris tegen gereduceerd tarief bezoeken. Terra Maris is onderdeel van Stichting Het Zeeuwse Landschap. r Moeder bergeend met 13 kuikens. (C. Jacobusse) Op 3 februari is de nieuwe wisselten toonstelling 'Zilt en Wild!' in Terra Maris van start gegaan. In het vorige nummer van Zeeuws Landschap hebben we er al wat aandacht aan besteed, maar nu kunnen we ook een paar aspecten van de tentoonstelling bespreken. Zilt en Wild! gaat over het leven op platen en schorren in de Ooster- en Westerschelde. Een omgeving waar het zoute getijden water allesbepalend is. Voor veel mensen behoorlijk onbe kende gebieden. Vooral de platen die vaak helemaal geïsoleerd midden in het water liggen, zijn voor de gemid delde landrot alleen maar vanaf de dijk in de verte waar te nemen. Het voordeel van die ontoegankelijk heid is wel dat de platen uitstekende rustgebieden zijn voor zeehonden. Zowel in de Oosterschelde als in de Westerschelde zijn soms groepen van tientallen dieren op de platen aanwe zig. Een spectaculair gezicht! Weinig bekend is ook de uitzon derlijke kolonie van broedende kustvogels op de Hooge Platen in de Westerschelde. Stichting Het Zeeuwse Landschap is daar in de tachtiger jaren van de vorige eeuw begonnen met het nemen van maat regelen om legsels tegen overspoe ling te beschermen. Ook is vanaf die tijd de groeiende kolonie broeden vogels tegen versto ring in de broedperiode beschermd. Nu broeden er jaarlijks duizenden grote sterns, dwergsterns, visdieven en ander kustvogels. De tentoonstel ling brengt in beeld en geluid de sfeer in de kolonie broedende vogels tot leven. Ook de schorren kennen trouwens een enorme vogelrijkdom waarover u in Zilt en Wild! Geïnformeerd wordt. Maar ook minder in het oog springende dieren zoals de unieke schorviltbij komen aan bod: op de tentoonstelling is een groot model van dit uiterst zeldzame insect te zien. Komt u ook es kijken? Manen Hemminga. directeur de duinen thuishoort. Hij heeft een voorkeur voor arme kalkhoudende. humusarme grond en kan op zo'n bodem enorm uitdijen. Mede door het verdwijnen van stabiele konijnen populaties in de duinen als gevolg van de virusziekten als myxomatose en vhs, is de duindoorn op sommige plaatsen in de duinen soms bijna een plaag aan het worden. Op plaatsen waar de duindoorn komt zie je de plantengroei vaak sterk veranderen: waar eerst schraalgraslandsoorten groeiden, groeien na een paar jaar De duindoorn, Hippophae rharn noides, dankt z'n Nederlandse naam aan z'n voornaamste groei plaats en de scherpe doorns die hij draagt. De Latijnse naam verwijst naar z'n vroegere geslachtsnaam Kramsvogel eet z'n buikje vol. (E. Speksnijder) 22 ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 22