RUSTBURG, een oase die maar kort bestond VERDWENEN ZEEUWSE GEBOUWEN door Cornelis J. Hameeteman Bejaarde inwoners van Ouddorp en Goedereede kunnen zich bij de naam Rustburg nog iets voorstellen: een kapitale historische boerderij. Voor jongeren is het slechts een naam uit een al of niet romantisch verleden. De boerderij is afgebroken, alleen de plaats waar ze stond is nog vrij nauwkeurig aan te geven: circa 300 meter verwijderd van Heiburg en 100 meter voor het Moordenaarsweegje (nu Klinkerweg)Als men de Kruse (links) is gepasseerd (komend van uit de Oostdijk), is rechts de tweede bunker te zien en links daarvan heeft aan de Hofdijkseweg dit bouwwerk gestaan. H. van Dam geeft in zijn in 1680 verschenen boek Korte Be- schrijvinge van het eylandt Westvoorn ende geschiedenissen van de Stadt Goedereede de eerste beschrijving van Rustburg, toen het Huis te Rus tenburgh werd genoemd. Daarvóór was volgens hem Huis de Leur als naam gebruiktHet Moordenaarsweegje en de Hofdijkseweg heetten toen res pectievelijk Den Ilarrens Wegh en Den Nieuwen Wegh. Hij beschrijft Rustenburgh als volgt: 'Het is een heerlijck en schoon ghe- bouw; dat leydt 't eenemael in 't ge boomte, ende soo playsant, alwaer 't de melancholijkste mensch van de wereldt, die soude daer sijn hardt en oogh verlusten, ende gelijckt wel een aerts paradijs; ende is soo heerlijck beplant met boomen dat een lust is om aan te sien; aen de eene zijde hebt ghij de duynen ende dan de wilde woeste zee, daar siet ghij meenig schip de Maes uyt en inloopen als ook uyt en in 't Gat van Goeree; dit geeft een verheugingh aen 't hert ende volle vernoegingh aen 't oog; de duynen geven u hier ovei vloet van konijnen, in de dalen hebt ghij meenighe soete waeterbeekjensdaer den jager dickmaels op starooght ende met lust sijn dorst lest; 'k ben dickmaels in verwondering geweest dat men alhier soet water vint (dat het fonteynwaeter in geenen deelen behoeft te wijken) is meer daer de zee heel sout ende straf water sijnde daer soo dicht op leydt; doch Godts macht kan men niet desireeren.' De boerderij Rustburg is volgens Van Dam in 1680 gesticht door Jacob Gij— blant. De conclusie is duidelijk: naast het Huis te Rustenburgh is later een boerderij gebouwd, die na de afbraak van het Huis de naam Rustburg kreeg. Uit het 'Quohier der verpondingen van alle de huijssen en andere gebou wen, betreffende het Oudelant, het Oudenieuwlant en het Westnieuwlant' februari 1731, blijkt dat de 'woning Rustborgh, een boerenhuijs en 67 gemeten haygemeten en 22 gemeten costbare landen' toen verpacht waren aan de erfgenamen van Matie Grinwis. Maatje, dochter van Thomas Grinwis (chirurgijn, barbier en winkelier te Ouddorp) en Jacomijntje Woutermans, was te Ouddorp gedoopt op 16 septem- 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 22