genomen van 435 tot 618 exempla ren in 1991. 5. Via bemiddeling van J. van den Berg kreeg het PDB het tijdens liet urcheologische onderzoek van de kerk van Hannekenswerve in 1964 opgegra ven fragment van het nutuurstenen doopvont weer in zijn bezit (de schenker wenste onbekend te blijven). Axel ltOB-correspondent A.M.J. de Kraker uit Axel maakte ons attent op de mo gelijkheid van een bodemonderzoek na afbraak van het huis van lt. Maas aan de Weststraat 24 te Axel. De ge meente stelde gratis een kraan be schikbaar. üp 26 mei werd loodrecht op de straat een sleuf getrokken. Op 11,5 m uit de rooilijn was tot 1,30 m onder hot mauiveld puin aan wezig. Daaronder, tot op do onge stoorde Pleistocene ondergrond op 2,20 m bevond zich een humeus opho- gingspakket van Middeleeuws huisvuil. Het grijze en bruinrode aardewerk dateerde dit pakket in de tweede helft van de 13de eeuw. Aangetroffen werden veel dierebotten. De resten waren afkomstig van rund (22x), varken (4x) en gans (lx) (determinatie: R.C.G.M. Luuwerier, ROB). Op 15 meter uit de rooilijn lag het pakket een halve meter dieper, hetgeen erop wijst dut vanaf de 13de eeuw de lager gelegen achtererven met stadsvuil werden opgehoogd. Bovenop de afval- laag bevond zich nog de fundering van een bakstenen kelder van rode baksteen van formaat 27x14x6,5 cm. Borsele 1. P.do Jongh uit Meliskerke meldde metaalvondsten die hij in februari had gedaan tijdens grondwerkzaamhe den in de Slotstraat van Baarland. Naast een collectie tinnen spelden kenmerkend voor de periode rond 1300, onder andere met zwarte en groene glasparel-inleg (vergelijk Archeologische Kroniek 1991 onder Aardenburg en Zierikzee), bevond zich ook veel 14de-en 15de-eeuws kleinmetaal. Vermeldenswaard zijn drie (versierde) pelgrimsampullen en vier fragmenten en één gaaf pel grimsinsigne. Het is opmerkelijk dat, afgaande op de frequentie van voor komen in Nieuwlande, juist de daar meest voorkomende typen ook in Baar land vertegenwoordigd zijn: Adrianus uit Geraadsbergen, Cornelius uit Ninove, Maria uit Aken en Quirinus uit Neuss. 2. Door J. de Ruiter (gem.Borsele) werd op 27 februari een archeolo gische verkenning uitgevoerd op de plaats van een uit het eind van de 19de eeuw daterend kerkgebouw, la ter graanloods, aan de Westsingel in Borssele. Op 2,55 m onder het maaiveld werden twee funderingen van rode kloostermoppen van het for- muat 30x15x7 cm teruggevonden. Deze bebouwing behoort waarschijnlijk bij het in 1530-1532 verdronken dorp Monster. Het huidige dorp Borssele is pas aangelegd toen in 1616 het ver dronken land herdijkt werd. 3. De familie De Jongh uit Meliskerke meldde de vondst van twee pelgrims insignes gevonden op een stort af komstig van rioleringswerkzaamheden in de dorpskom van Oudolande. Naast een fragment van een pelgrimsteken van Leonardus uit Dudzele, is met do determinatie van het tweede insig nefragment wederom een nieuw reis doel van Zeeuwse pelgrims gedocumen teerd: het betreft namelijk de onder ste helft van een insigne van Kranen burg. Er zijn twee scènes uit het Kranenburgse wonderverhaal afgebeeld. Links een herder die een hostie in een boom verstopt, rechts de bij het kappen van de boom in een crucifix veranderde hostie. Aan de bovenzijde ontbreekt het kerkgebouw met de af beelding van de priester die de hos tie aan de herder geeft. In het dicht bij Kevelaar gelegen bedevaartsoord werd het heilige kruis van dit won der vereerd. Van dit pelgrimsteken zijn vergelijkbare exemplaren gevon den in onder andere Amsterdam en Groningen. Een variant uit Dordrecht draagt de tekst: DYT IS DAT TEIKEN VAN KRANENBORG!!. Brouwershaven In de eerste maanden van het jaar werd door de Stichting Divem et Emergo 1 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 21