schap. Overstuiving met Jong Duin zand is pas in of na de lüde eeuw op gang gekomen. In de 'Archeologi sche Kroniek 1992' zal van de uitein delijke resultaten een verslag worden opgenomen. Wissenkerke Het Zeeuws Museum in Middelburg kreeg een kegelvormige suikerbrood vorm ten geschenke. Hij werd tiental len jaren geleden gevonden door J.C. lireas aan de Dorpsweg 34 te Wissen kerke. Het voorwerp is van rood aar dewerk, 33 cm hoog. De grootste dia meter bedraagt 17,5 cm. De vorm da teert uit de 17de of 18de eeuw. Zierikzee 1. Tijdens de jaarlijkse vistocht van 'Kor en Bot' op 4 juli werd in de Oosterschelde voor Flaauwers een spe ciaal type baksteen opgevist dat werd gebruikt bij de bekleding van zeedij ken. Speurwerk door ROB-correspon- dent F. Beekman uit Zierikzee leerde dat de rode baksteen met een formaat van 40x40x16 cm in het begin van de 19de eeuw in de handel werd ge bracht door steenbakker Corman te Gendt bij Nijmegen. De 'Cormansteen' is geschonken aan het Waterschap Schouwen Duiveland 2. Tijdens een tweede tocht met de mossclboot van de gebroeders Schot op 26 september, nu in samenwerking met de leden van de werkgroep Geolo gie van het Koninklijk Zeeuwsch Ge nootschap der Wetenschappen, werd naast een groot aantal fossiele bot ten een vuurstenen kling opgevist. De kling is zeer waarschijnlijk van Laat-Neolithische ouderdom. De beken de vindplaats Haamstede-Brabers ligt hemelsbreed 3 km ten westen van de plaats waar de kling werd opge vist. 3. Het verslag van de Werkgroep Stads archeologie Zierikzee over de periode 1990-1992 bevat een lijst met archeo logische vondsten gemeld op het streek- archivariaatHet betreft voorname lijk door scholieren verzameld Laat- Middeleeuws materiaal. 4. Vorig jaar is in de kelders van het Maritiem Museum een permanente tentoonstelling ingericht met als the ma Nehalennia en de scheepvaart in de Romeinse Tijd. De in bruikleen van het RMO ontvangen vier altaar stenen en een beeld van de vindplaats Colijnsplaat in de Oosterschelde zijn inmiddels uitvoerig beschreven door dr. P. Stuart, oud-conservator van de Romeinse afdeling in het RMO (P. Stuart 1992:' Nehalennia in Zierikzee', Kroniek van het Land van de Zeemeer min (Schouwen-Duiveland) 17, 5-16). Diversen. liet menselijk skeletmateriaal uit het opgeheven Physisch-Antropologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht zoals vermeld onder Provinci aal Depot voor Bodemvondsten is af komstig van de volgende vindplaat sen. Tussen haakjes staat het aantal kistjes vermeld. Zeeuwsch-Vlaanderen: Aardenburg, diverse lokaties (80), Verdronken Land van Saeftinghe (1), Sint Anna ter Muiden (15); Tholen: Reimerswaal (2), St. Maartensdijk (11); Zuid-Beveland: Bakendorp (6), Coudorpe (24), Goes (2); Noord-Be land: Kortgene (1), Wanteskuip (1), Kats (3); Walcheren: Grijpskerke (1), Sandenburg (6), Aagtekerke (3); Schouwen-Duiveland: Brouwershaven (24), Dreischor (1), Duivendijke (3), Haamstede (13) Kerkwerve (1), Klaas- kinderkerke (80), Nieuwerkerk (245), Noordgouwe (6), Ouwerkerk (3), Westen- schouwen (1) en Zierikzee (43). Literatuur Voor de verkort weergegeven literatuuropgaven zie men de 'Archeologische Kroniek 1992' in Archief Zeeuwsch Genootschap 1993. 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 27