gebruikt, wanneer ze erg druk geweest was. Ze vraagt zich af of deze uit drukking algemeen gebruikt wordt? Wij ontvingen Van dhr. B. Cok (Kn) het boekje Klienk-klaer. liet boekje bevat een selectie van een aantal der meest ge vraagde liedjes uit de andere boekjes Noe nog mooier en Oeljebroelje Bij dit boekje behoort een cassette bandje met een speelduur van 90 minu ten met de meest gevraagde oude en een aantal nieuwe liedjes. De cassette is opgenomen en geprodu ceerd in de studio van Muziekhandel Van Damme te Middelburg. Van de 22 liedjes zijn er 8, waarvan het refrein wordt meegezongen door Coks beide dochters Els en Anneke. Dit boekje met cassettebandje beschouwt dhr B. Cok als sluitstuk van zijn op tredens in bejaarden- en verzorgingste huizen, sociëteiten voor ouderen enz. Ook werd er op 1 juli in het radiopro gramma bij de Tros 'De duvel is oud' aandacht aan boekje en cassette be steed. Enkele liedjes werden ten geho re gebracht De prijs van het bandje bedraagt 12,50, het boekje (apart verkrijg baar) kost 10,- (exclusief portokos ten) Tel. inlichtingen hieromtrent 01130-82027. Wij ontvingen voorts o.a. van de student Marco Evenhuis het volgende schrijven: 'In het kader van het praktijkjaar, het derde jaar van mijn studie aan de commercieel-economische richting van de sector HEAO van de Hoge School Zeeland te Vlissingen, bestaat, naast stages en buitenlandse studies, de mogelijkheid om een aanvullende 'praktijkopdracht' uit te voeren. Zo'n opdracht wordt, na verkrijging van de opdracht van b.v. een bedrijf, door de school ter uitvoering aange boden aan één of meerdere studenten. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid voor de student om zelf een opdracht 'binnen te slepen'. Een combinatie van mijn interesse voor de Zeeuwse dialecten (m.n. het Wal- cherse) en het bij de praktijkopdracht verplichte onderdeel marktonderzoek leidde mij tot het schrijven van deze brief.Hoewel het gebruikelijk is, dat een student of de school benaderd wordt voor het uitvoeren van een opdracht, wil ik nu mijzelf bij u aanbieden voor het houden van bij voorkeur één van de in de bijlage genoemde onderzoeken. Natuurlijk sta ik ook open voor sugges ties voor een onderzoek van uw kant. Het eventuele onderzoek zal in de maanden juli en augustus van dit jaar worden gehouden en het verslag zal in de loop van september (rond de vijftiende) worden ingeleverd. Overigens is er een kans, dat er twee onderzoeken voor uw vereniging kun nen worden gedaan, vanwege het feit, dat een mede-studente van mij eveneens is geïnteresseerd in het onderwerp dialect. Een eventueel onderzoek wordt natuur lijk geheel gratis uitgevoerd.' Van de drie voorstellen m.b.t. een uit te voeren onderzoek, die ons in de bijlage werden toegezonden, zou het eerste voor onze Vereeniging woor delijk bruikbaar zijn: Een onderzoek naar de dialectsituatie op Walcheren. - Percentage dialectsprekers naar leeftijdsklasse - Frequentie van dialectgebruik in bepaalde situaties (op school/werk, thuis, in winkels, tegenover onbe kenden, etc.) - Verschillen in dialectgebruik tussen steden en platteland - Verschillen in dialectgebruik tussen de dorpen onderling - Attitude jegens dialectgebruik en het verdwijnen van het dialect - Behoefte aan literatuur, muziek, toneel en onderwijs in dialect. Na enige telefoongesprekken kwamen we overeen, dat Marco Evenhuis en zijn medestudente, jaargenote Angelique Riemens op maandag 21 juni 1993, een bezoek zouden brengen aan ons onderzoekssecretariaatvoor nader mondeling overleg. Na veel vragen en antwoorden van weerszijden, hebben we met genoegen het aanbod dat we 43

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 45