VEERE 1748 p LEIDEN 1749 DELFT 1749 2 4 6 8 10 aantal personen Grafiek 1 Frequentieverdeling van huishoudens te Veere in 1718 vergeleken met IJelft en Leiden in 1719 naar aantal personen (in (bronnen: GAV, Archief stad Veere, kohier van de liberale gift 1798; en AGN 5, 163). rige historische plattegrond van Veere en omgeving dateert uit circa 1550. Op deze kaart van Jacob van Deven ter is de omvang van de Middeleeuwse vesting en het stratenpatroon goed te zien (afbeelding 2). De mate van nauwkeurigheid van deze kaart is in de 17de en 18de eeuw nooit meer geëvenaard. Een gedrukte plattegrond van Veere is opgenomen in de beschrij ving van Guiccardini uit 1610. Dlaeu (1648) en Stnallegange (1696) hebben deze kaart als voorbeeld genomen. De vesting is meestal goed weergege ven. Aan het stratenpatroon en het huizenaantal werd minder aandacht besteed. Door Hattinga (1751) en Tiri- on (1753) werden nieuwe opmetingen gemaakt. Bij het aanleggen van de vesting in de jaren 1811-1813 werden door de Franse genie zorgvuldige op metingen gemankt van de stad en omge ving. Na het vertrek van de Fransen werden deze kaarten gevorderd door het Nederlandse Ministerie van Oorlog. In opdracht van dit departement wer den eveneens plattegronden getekend (afbeelding 2). In 1813 werd de eer ste kadasterkaart getekend. Deze kaart zou in 1832 dienen voor de weer gave van de sinds dot jaar ingevoerde grondbelasting, opgenomen in liet kadaster. Volkstellingen, wijk- en bevolkings registers, registers van de Burger lijke Stand Officiële volkstellingen worden in Ne derland gehouden sinds 1795. Bij deze eerste telling van 1795 woonden in ons land ruim twee miljoen personen, 114.616 hiervan waren inwoners van de provincie Zeeland. Veere (met Zanddijk) behoorde met 1860 inwoners tot de kleinere steden. Vanaf 1829 werden tienjaarlijkse tellingen ge houden. De derde algemene volkstel ling van 1849 vormde de basis voor het bevolkingsregister. Gekoppeld aan de sinds 1811 bijgehouden re gisters van de burgerlijke stand kan voor Veere een volledig beeld van de bevolkingsloop worden gegeven. Aanvullingen hierop zijn de over een groot aantal jaren tussen 1775 en 1830 door het college wijkmeesters bijge houden staten van de bevolking. Overig Naast het genoemde materiaal kunnen gildearchieven, kerkarchieven of per soonlijke collecties voor demografisch onderzoek relevante stukken bevatten, liet gaat hier bijvoorbeeld om leden lijsten van gilden, losse aantekenin gen of brieven, lidmatenlijsten van kerkgenootschappenadministratie van kosters of kerkmeesters over gra ven, zitplaatsen of collecten. Zo be vat een brief van de prefect van 8 augustus 1810 de mededeling dat in Veere 1490 personen woonden. 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 8