MEDEDELINGEN VAN DE ZEEÜWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Project Zeeuwsch-Vlaanderen Bijeenkomst in Hulst Op zaterdag 18 september j.l. kwam een twintigtal belangstellende dames en heren in Hulst bijeen om over de voortgang van het dialectonderzoek in Vlaanderen en Zeeuwsch-Vlaanderen te praten. De coördinator van het Project Zeeuwsch-Vlaanderen, Rinus Willemsen, verwelkomde het bonte ge zelschap, in het bijzonder een achttal Vlaamse medewerkers/sters van het Woordenboek van de Vlaamse Dialek- ten (WVD) uit het Waesland. Vanwege het schitterende nazomer- weer, werd de excursie door Hulst naar het begin van de middag geplaatst Onder leiding van de heer Ed. Borm, kenner en publicist van de Hulsterse geschiedenis, maakten we een wande ling over de Hulsterse wallen, door de stad en bezochten we de basiliek. Bij veel aanwezigen was de interesse gewekt om op een later tijdstip alleen of in clubverband nog eens naar deze fraaie stad in oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen terug te komen. De heer Hugo Ryckeboer, redacteur van het WVDschreef een artikel over de woordenschat in het Land van Hulst, eigenlijk de middeleeuwse ambachten van Axel, Hulst, Boekhoute en Asse nede (zie verderop in deze rubriek). Hij vergeleek die met de omliggende gebieden en kwam tot zeer interes sante overeenkomsten en verschillen. Een deel van de deelnemers in Hulst voor het Seydlitzhuis. Hij verduidelijkte deze middag zijn betoog met fotokopieën van versprei dingskaartjes en daardoor was het voor de aanwezigen goed te volgen en mogelijk thuis het geheel nog eens door te nemen. Als voorbeelden tonen we de kaarten 9 en 10. Op kaart 9 zien we duide lijk de landsgrens als taalgrens op treden voor het woord (buis)kachel. We zien dat ook op kaart 10 voor het woord 'jam'. Kaart 3 daarentegen laat duidelijk zien, dat het begrip 'haag' uitge sproken als 'wjêêr' zich van de lands- A (buis)kachel CU stove/stoof 9. Kaart 9 Kachel naar Spaanhove JA gelei O jam CU konfituur 10. Kaart 10 Marmelade (naar Spaanhove 1959 3 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 34