zeaë(zeage)? Durft't tee'n gêên sturvelienk te zeane (zeagene, óór! A'je 't ooverver- telt, krieg je mi' mien te doewene! Hei'je weeë (weeze) kieke? Nêêe, dêêr hoef ik niejt bie te weene (weezene). Zu'm'n die veint wat geeë (geeve)? Bi joe wies. Die hoef je niks te geene (geevene). Die heit geld zat! bluuë (bluuve): Zu'm'n mar tuus bluu (bluuve) mit dat weer? Ik vind'r niks an om tuus te bluune (bluu- vene) Voor alle duudelekheid laet'k hier nog 'n parregraaf volge uut m'n Beknopte Spraekkunst van Uus Oud- durps oover dat hierbooven genoemde versohiensel Gerundium. 't 'Gerundium' 't Gerundium is, kwaa vurm 'n infie- nietief mit de 'slot-n+e' (praete-n-e) Dat gerundium heit 'n naemwoordachteg kerakter in funksie in de zin. 't 'Ge rundium' komt voor zonger in mit 'te' d'rvoor: a) zonger 'te'. b) nae bepaelde voorzetsels zóóas: 'mit', 'om', 'an' inz., evolgd deur 'te' c) nae sommege wearkwoordenhea- we, kriege, weeze, zitte, beginne, komme, hoeve, valle, dienke, be- loove mit 'te' Voorbeelden a) 't Laopene göót d'n ouwen zwaer valle. Klaos z'n reekene is goewd vooruut egöö. Joe heit makkelek praetene. Dat stööne valt op d'n langen duur niks mee. b) 'k Hea zin om te kommene (te góö vissene) Hie is aerpels an 't uutdoewene. Mit slööne bereik je niks. c) Ze hea (kreege, vonge) niks te eetene. Ze is niejt te spreekene oover z'n. We zitte te eetene. Ze begon te lachene. Hie kwam te sturvene. Je hoeft niejt mêêr te kommene. dat valt te beziejene. Ze dochte te kommene. Hie heit tuus niks te zeane. 't Is tied om nae huus te göóne. Ik zou't tenslotte best aerdeg vinde om van de leezers 's te höórene of, in welleke maete, je diezelfde hier besprooke taelverschiensels aok in Zeeland heit. Wie schrieft'r 's oover? As't kan in onvervalst Zêêws. Da's lêêrzaem P.S. De spelleng die hier gebruukt is, wiekt wat of van de spelleng van 't Woordenboek der Zeeuwse Dialec ten. Dat komt, we heae in de Wea- rekgroep Uus Ouddurps 'eperbeerd 'n foonooloogiese spelleng te ont- wikkelene om zóöe duchte meugelek teegen de zuuvere uutspraeke an te kruupene mit de meugelekheeden van de normaale tekens van 't alfaabet. Vandêêr Pinksterbloemplein 53 2555 EP Den Haag tel. 070-3257951 weeë (weeze): geeë, geeve: 29

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 31