MEDEDELINGEN VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE Vroegste Zeeuwse kaapvaart Op dinsdagavond 16 april 1996 organi seert de Werkgroep Historie en Arche ologie de tiende voordracht over een lopend historisch onderzoeksproject. Deze maal zal een onderzoek naar de vroegste Zeeuwse kaapvaart centraal staan Kaapvaart was een vorm van oorlog voering ter zee waarbij particulie ren van overheidswege schriftelijk toestemming hadden verkregen tot het nemen van vijandelijke schepen of goederen in oorlogstijd. Ten tijde van de Republiek der Verenigde Neder landen groeide de provincie Zeeland uit tot het belangrijkste kaapvaart gewest binnen de Republiek. Onder de titel 'Ontstaan en vroegste ont wikkeling van de Zeeuwse kaapvaart, 1572-1609' zal drs. I. van Loo, ver bonden aan de Rijksuniversiteit Leiden, naar aanleiding van zijn promotieonderzoek naar de kaapvaart in Holland en Zeeland in de Tachtig jarige Oorlog, een voordracht houden over de opkomst van de kaapvaart in Zeeland tussen de overgang naar Staatse zijde der Zeeuwse steden in 1572 en de afkondiging van het Twaalfjarig Bestand in 1609. Tijdens deze bijeenkomst zal het publiek ruime gelegenheid hebben voor vragen, opmerkingen, sugges ties en discussie, leder die geïn teresseerd is in dit aspect van de Zeeuwse historie wordt verwacht op dinsdag 16 april 1996 in Huize 's-Hertogenbosch, Vlasmarkt 19, Middelburg. De aanvang is om 19.30 uur en de toegang is gratis. Hans Schwartz Romeinse nederzetting gevonden Bij grondwerkzaamheden t.b.v. een aanpassing van de waterhuishouding in de Koudehoek tussen Ouddorp en Goedereede werden door Hans Klepper, naast wethouder van de gemeente Goe dereede ook correspondent van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, resten van een Ro meinse nederzetting aangetroffen. Naast de resten uit de Romeinse tijd werden ook aardewerkscherven aange troffen uit de periode 350-250 voor Chr. De vondst was voor de provin ciaal archeoloog voor Zuid-Holland, de ons niet onbekende dr. R.M. van Heeringen, aanleiding samen met en kele leden van De Motte een proefon derzoek uit te voeren. Tijdens dit proefonderzoek werd duidelijk dat zich langs de Jilleweg in de Kouden hoek resten van een Romeinse neder zetting bevinden, die minstens even interessant lijken te zijn als de in 1958 en 1982/1983 door Trimpe Burger opgegraven resten aan de Klaverseweg. Bron: Kontakt. Verenigingsorgaan van de Vereniging van amateurarcheologen voor Goeree-Overflakkee 'De Motte', december 1995. Bas Oele Historische Vereniging Arnemuiden Sedert 1993 houdt de Werkgroep his torisch onderzoek Arnemuiden zich bezig met de plaatselijke geschiede nis. Op 22 januari 1996 besloot deze werkgroep zich te transformeren tot een heuse vereniging: de Historische Vereniging Arnemuiden. Zij stelt zich tot doel: - het bestuderen van de rijke histo rie van Arnemuiden, resulterehd in toekomstige publikaties; - het verzamelen van voorwerpen van historische waarde; - het houden van lezingen en dia filmavonden over historische onder werpen - het uitgeven van een historisch periodiek Momenteel hebben zich al ca. 160 leden aangemeld. Men kan lid worden voor 12,50 per jaar. Hiervoor ontvangt men 3x per jaar een periodiek, waar in artikelen zijn opgenomen over aller lei onderwerpen uit de Arnemuidse historie: de bloeiperiode van de stad, de visserij, de zoutketen, stamboom- en familiegegevens, de kerken, de folklore en klederdrachten etc. Ook zullen oude ansichtkaarten en foto's met beschrijving worden opge- 33

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 35